HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 725.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

w"`)T' ‘ I I e e .,
l
L

41
kronkelen om dat peil te bereiken, waardoor de lengte na-
tuurlijk vermeerdert. {I
Indien men . nu evenwel op de kaart links en regts van 1,
510, in de strekking des wegs, de cijfers 464 en 483 vindt '
Q opgeteekend, dan rijst de vraag: zou het bij insnijding tot I
L 483 of door eenige slingeringen ien insnijding beide, wel Q
noodig zijn over deze hoogte van 510 ellen te trekken? A
Indien in den zijtak werkelijk afstanden van 26,000 ellen nl
j tot 45,000 moesten verlengd worden, en de bouw van sommige ri
gedeelten, als van den Semmering, zeven ton gouds per mijl l
g, zou te staan komen: wanneer per kilometer f 75,000 méér voor i
aanlegkosten moesten besteed worden, overeenkomstig de be-
ji rekeningen van Flaehat, of twee tunnels en een groote viaduct
ll · gevorderd werden, wilde men niet verpligt zijn met een aantal
sliugeringen 19 mijlen omweg te maken: ik zoude voorwaar
l A met den heer Stieltjes uitroepen: ,, Een fraai vooruitzigt voor
j ,, méér dan 20 bogten met kleine straal, op den afstand van
,,Tempoeran tot Deleh. ,,
Indien het almede noodig ware de koqfrilyn van den bosch-
spoorweg, klimmende en dalende over heuvels van 200 ellen A
hoogte te leggen, ik zou aan gezigtsbegooeheling denken, l
die mij bevangen had, toen ik niet eens, maar meermalen L
het terrein aanschouwde behoorende tot het tegenwoordig
spoorweggebied: het zou mij leed doen een steen te hebben
aangedragen bij de oprigting van het kostbare gebouw.
Gelukkig geven de berigten, die met elke mail uit Indie
aankomen, meer en meer de overtuiging, dat men hier te
(1) Op de productie, weg- en hoogte­l<aart van het sp0orweg­terrein
op Midden-Java, behoorende bij het verslag van Stieltjes, van 1862,
staatf het cijfer 510 nog niet ingevuld, terwijl op de kaarten achter het
Orcrzigt het cijfer 483 niet is ingeteekend.
In proül III van plaat III, wordt gerekend op eene ingraving van
15 ellen.
1 ,,,, 4. ’ A "~ ;____<_;` " ’ j { _