HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 695.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

J
l . i
E
E
spoorwegen soms zeer weinig kosten ; hij wijdt vervolgens
uit over dc zoo ten onrcgte door zijne tegenstanders aan- ij
gehaalde Semmering en Bhore­Gaut spoorwegen, wier be- _-l
zwaren veel eer toepasselijk zouden zijn op 23 of meer kilo- A
meters van den zijtak der geconcedeerde lijn, die dan, berekend Q
tegen 7 ton gouds per kilometer, alleen 161 ton gouds zouden
kosten, en op welke men in {Ze exploitatie den Semmering Q
zal terug vinden.
Met een woord over de eayotoitatiekesteez besluit de schrijver j
het 2de hoofdstuk.
Hij zet uiteen, hoe die kosten meer ten gevolge van «
den arlmizistmtiven emstag, dan door den prijs der steen-
kolen worden opgedreven. Het zijn de raden van beheer in
g Nederland en op Java, de commissien van keuring, de tech-
nici in Indie, die alle hooge tractementen vorderen. Oprig-
I ting van herstellingwinkels, herstellingskosten enz. zullen
1neer dan in Europa bedragen; in een woord, zegt de
schrijver, de toestand van zaken op Java leidt als van zelve
tot rtmtr emleráoud en [Zure exploitatie.
Ik heb getracht in weinig woorden het verhandelde in het j
tweede hoofdstuk van het Owemigt terug te geven , er op
vertrouwende, dat de lezer het boek zelf nog eens zal raad- pl
plegen, wanneer het blijken mogt, dat duidelijkheid aan be-
knoptheid is opgeofferd.
De bijeentrekking van dit overigens niet onbelangrijk ge-
deelte van het tweede hoofdstuk heeft slechts ten doel, om
aan te toonen dat de evzgzmstige gevallen door de schrijver j
in zijne algemeene beschouwingen over spoorwegen, tot punt
van uitgang. genomen, niet overal passen in den spoorweg
van Samarang naar de Vorstenlanden en dat, waar bepaald
die spoorweg wordt genoemd, de nadeelen overdreven zijn
voorgesteld.
Vooreerst is het niet aan te nemen," zoo als de schrijver:
,· te ,_"_ _, g W _ if