HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 760.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ë
i hij dubbel spoor noodzakelijk. rekent uit dat een kilometer
zal kosten, alleen voor den eigenlijken weg 75,000 méér
dan bij ’t gebruik van ijzeren sporen of 109,600.
Op die mededeelingen laat de schrijver den uitroep volgen:
,,Een fraai vooruitzigt voor méér dan 20 bogten met kleine
,,straa1, op den afstand van Tempoeran tot Deleh!"
Terugkomende op de aangenomen stijging van 250 el,
wordt in § 17 gewezen op het nog moeijelijker worden der
zaak, indien na 13 000 ellen vlakte een bergachtig terrein
volgt, dat door ravijnen, alleen liggende heuvels of bergen
onregelmatig is, en geene slingeringen in de strekking der
hoofdrigting toelaat. Men heeft dan slechts de keuze tusschen
eene regie rigting van 26 000 el met 2 tunnels en 1 groote
viaduct en eene helling van 1 op 52 of eene sliiigeremle
rigting om den berg heen, met eene steilste helling van 1
op 100 (1), maar waarbij de lengte des spoorwegs [L5 kilo- i
meters wordt.
§ 17 leert verder, dat het verkeerd is de slellige hoogte
eens spoorwegs een nadeel te noemen, en beweert dat dit
door plaatselijke omstandigheden (klimaat, cultuur, enz.) juist
een voordeel kan zijn, waarom ook in Oost-Indië een berg-
weg boven eene vlaktelijn te verkiezen is, ingeval beide, ge-
lijke lengte, gelijke hellingen, gelijke exploitatiekosten hebben,
rnaar de een klimmende tot 600 el en evenzoo afdalende ­-­
en de andere over hoogten gaande van slechts 200 el, maar
herhaaldelijk berg op en af loopende.
Daarna doet de schrijver de ongerijmdheid opmerken van
het verband tusschen aemleg/coszfeii en de stellige hoogte boven
de zee. Spoorwegen zegt hij, gelijk of onder de zee gelegen,
kunnen in rnoerassig en doorsneden terrein veel -- berg-
(1) Men zal wel redelijkerwijze in dezen zijtak geene hellingen van
1 op 100 kunnen vorderen. De heer Stieltjes wilde zijn hellend vlak
j bij Giebik van 1 op 20 aanvankelijk tot 1 op 40, later 1 op 52 brengen
7 en dit nog wel in eene hoofdlijn.
l