HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 717.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l 35
j zullen stellen met hunne berekeningen kennis te maken
{ Maar ook de bergrigtingen, zegt de heer Stieltjes, zullen
, nog altijd betre,i/celijk duurder zijn dan in Europa en men
j zal dus hebben, volgens hem, ,,¢Znre spoorwegen met {Zure J
j ,, exploitatie en weinig vervoer, als uitgangspunt voor spoor- j
ywegaanleg op Java. " i
,, Met die gegevens, ,, leest men verder, ,,zou die aanleg
i ,, eene utopie moeten zijn, zoo niet ééne omstandigheid deo.
l ,,geheelen toestand wijzigde. ,, i
J Die omstandigheid is, het wordt met juistheid aangetoond,
j dat op Java hooge tarieven kunnen worden toegelaten, in welk J
J ` geval het vervoer nog altijd ver beneden de thans betaalde
prijzen zal blijven. Volgens den schrijver zal het tarief, ten
minste in de eerste ree/is van jaren, 20 cents per ton­mijl of lg
cent per pikol­mijl moeten zijn. Hij stelt dit als de eenige voor-
j waarde der mogelijkheid van een spoorweg op Java.
Het tarief der tegenwoordige concessie bedraagt 16 cent per
ton-mijl of I cent per pikol­1nijl, en voldoet dus niet aan die
éénige voorwaarde. Men heeft nogthans in de berekening op
bladz. 27 en 28 hiervoren gezien, dat zulk een tarief eene
niet onaanzienlijke opbrengst belooft. K
Indien men -de ervaring van bekwame spoorwegmannen
raadpleegt, zal men evenwel zeer voorzigtig moeten zijn met ·,j
te hooge heffingen, zelfs in Indië. Bij matige tarieven zal
I het locaal vertier ook op Java zeer groot en productief kunnen X ,
worden. i
i De schrijver beweert, dat men algemeen de onmisbaar-
j heid heeft ingezien van een aanvankelijk /i00_q tarief, maar j
/ ' i
l (1) De vermoedelijke kosten door Stieltjes geraamd voor het spoo1·­
wegvak van Samaraug tot de Toentang over 48 kilometers ad [125.000
per kilometer (zie § 120 van het verslag der commissie tot de vervoer-
middelen, November-December 1862) , kunnen hiertoe niet tot maat-
staf strekken.
1
, 7, , 4 "”""?'"~ ;........:...` · ‘ 3.,,,; _;_­­­­, . In .__ _ _