HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 770.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

34 j
,,’vemmZcw/, maar men maakt kleine kunstmatige banjers, door
,, toevoeging van Progowater, dan verkrijgt men juist de ge- {
,,zochte verbetering der vaart in den goeden moesson zonder _i
,, eenig kunstwerk op de rivier zelve te bouwen, zonder met l
,, de groote banjers te doen te hebben.,,
Behalve de technische bezwaren tegen scheepvaartkanalen, i
bestaat er een ander, dat, zoo ik meen slechts door sommigen
is opgemerkt en dat toch wel eene ernstige overweging ver- F
dient. Het is de vraag, wie zal de kanalen aanleggen en ex- l
ploiteren: de Staat of particulieren? De Staat kan het moeije- I
lijk, om dezelfde redenen waarom hij geen spoorwegen bouwt; j
particulieren willen het niet, omdat er geen kapitalen voor E ‘
bijeen te brengen zijn.
De algemeene onkosten zullen bij kanalen meer drukken
dan bij spoorwegen. Ik kan evenwel niet toegeven, dat
die onkosten bij spoorweg-exploitatie in Indie, veel hooger l
dan in Europa zullen stijgen zoo als de schrijver dit doet
voorkomen. Ook in Europa wordt het bestuur van particuliere
ondernemingen hoog bezoldigd, en de vrachten van spoor-
staven en materieel, van het eene land naar het andere,
zullen weinig minder beloopen dan die naar Indie.
In § ll van het Overzigzf wordt betoogd, dat het verschil
van aanlegkosten in vlakke terreinen of in goed gekozen berg-
rigtingen, onbeduidend zal wezen. Indien men deze algemeene
stelling wil toepassen op den boschspoorweg over Repaking door j
de Soekawatische landen en de berglijn over Oenarang­Salatiga ,
dan komt het mij geraden voor , haar niet onvoorwaardelijk aan j
te nemen, en eerst de specifieke begroeting van kosten der i /
beide rigtingen af te wachten. Tot nog toe zijn zulke beschei­ j
den niet bekend ; zij zullen beslissen in een der meest belang-
rijke twistgedingen der spoorwegzaak, en ik koester den
wensch, dat èn de Nederlandsch Indische spoorwegmaat­
schappij èn de heer Stieltjes, het publiek spoedig in staat