HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 690.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
al i
­ 33
vloed van meer regen, waarbij zich voorts nog voegt het _,
verschil in waarde van het geld en de daarmede in ver-
band staande groote tractementen in Indie, die bij particuliere
Q ondernemingen nog veel liooger stijgen dan bij gouverne-
i mentswerken. [
l Men kan toegeven, dat sommige streken zeer geschikt
zijn voor den aanleg van kanalen, doch niet op groote schaal, j
noch ter vewavzging van spoorwegen. Die aangelegenheid -is
reeds in meer geschriften behandeld (1) ; terwijl ik boven i
deed opmerken, dat vele Indische ingenieurs de kanalisatie-
plannen van den heer Stieltjes niet goedkeuren: en zal men ».
zich hierover nog verwonderen? wanneer men in het Oveïzégá
zelf op blz. 12 leest:
,, Het bovendeel der vlakte (tusschen Samarang en Joanna)
,, is voor kanalisatie geschikt, ofschoon in en/cele tijden gebrek
,, aan water zal voorkomen, maar niet in den regel. ,,
En op bladz. 15 :
,, De redenen die banjers gevaarlijk maken voor wegen, oefe-
,, nen ook een nadeeligen invloed uit op de bevaarbaarheid der
,, rivieren. Deze zijn onbevaarbaar, vooreerst in den oost-
,, moesson als er te weinig water is, cn dan in een gedeelte der ij
ä ,, westmoesson als de stroom ten gevolge der banjers te sterk is.
$ ,, De beste tijden voor de scheepvaart zijn in beide moessons
,, de kleine banjers, die soms voorkomen, b. v. de banjer van
,,31 Mei 1848, welke de kleine stoomboot van den hoofd- ti
,, ingenieur Bennett in weinige dagen naar Soerabaya bragt. ’
,, Laat men nu in den west­1noesson de rivier (Solorivier) 0n-
4
j E
_ (1) Zie 0. a_. Kmzttce/veningcu XXVII en XLVII van een genie-ofïicier
op het rapport van den heer Sticltjcs;Leidcngfirma van den Heuvel en
j van Santen;1864, cn bladz. 18 c. v. van het Verslag dar cmnmissiic uit het
l ·Im1mh. gycmmtsclzap over den aanleg van een spoorwegnct op Java. j
" 28 April 1864.
3
a