HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 736.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
al
ea
van zijn betoog aanneemt, de stations en halten bij de spoor-
wegen 16 mijlen uit elkander te leggen, wanneer aan kleiner
afstanden behoefte bestaat!
Het Overzigt op den voet volgende, treft men op bladzijde
9 en volgende eenige beschouwingen aan, omtrent den bij-
zonderen toestand van Java. Die beschouwingen leiden het l
allereerst tot het besluit, dat een spoorweg, evenwijdig aan
de noordkust van dat eiland, slechts bij uitzondering mogelijk
zal zijn; dat spoorwegen loodregt op de kust betere uitkomsten
beloven.
Op dit terrein bestaat geen verschil tusschen den heer
Stieltjes en mij. Ook ik ben een voorstander van spoorwegen
in loodregte strekking op de kust en zou een lijn langs
het noorder strand, vooral tusschen Samarang­Soerabaya, van
geen groot nut achten, althans niet belangrijk genoeg, om
daardoor het geheele eiland bloot te leggen, in geval van
oorlog met een europeschen vijand.
Intusschen acht ik het zeer wenschelijk , volstrekt noodig,
om eene verbinding in het leven te roepen van al die afzon-
de1·lijke lijnen door een binnenlandschen spoorweg, loopende
in de rigting van den geprojecteerden militairen weg, onge-
veer zoo als is aangewezen in de aanvraag om concessie voor
den aanleg van een spoorwegnet op Java, door de Vereeni­
ging Banck, later Dudok van Heel c. s.
xl
De beschrijving der rivieren en de uitwerking der berg-
strooinen in den regentijd, geven vervolgens den schrijver
aanleiding tot een vertoog omtrent den aanleg van kanalen en j
spoorwegen , en die beschouwingen brengen hem , na zijne stem ïi
in het voordeel der kanalen te hebben uitgebragt, tot de
slotsom, te lezen op bladz 17 van het Overzégt: dat spoor- l
wegen en kanalen, met betrekking tot Nederland, op Java J
duur worden, door den omzfmwlrj/ceoz niet weg te cijferen in- 1