HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 714.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

,,.,
L] i
j si
Het Ovcrzigzf vestigt de aandacht op het gering vervoer _
van goederen op den Hollandschen spoorweg, als gevolg der
mededinging van den waterweg. l jj
Het is evenwel van algemeene bekendheid, dat die spoorweg
wegens ligging en inrigting, zelfs volkomen ontstentenis i
van kanalen, geen groot deel zou kunnen hebben aan het
il handelsverkeer. Het voorbeeld behoeft daarenboven niet op j
den spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden toegepast
te worden, omdat bij dezen de waterwegen een hoogst onbe­ l
duidende rol zullen vervullen.
i si
De heer Stieltjes deelt op bladz. 8 van zijn geschrift eenige
beschouwingen mede, omtrent de ontginning van heidevelden
door kanalen of spoorwegen. Vermoedelijk zal daarbij wel niet
gedacht zijn aan eene toepassing op den eersten Java­spoorweg.
Heidevelden immers worden op het gebied van dien weg niet
aangetroffen en zelfs de schraalste gronden in het landschap
L Soekawatie, zijn in geen opzigt met heidegronden te verge-
lijken. Zij wachten slechts op water in alle jaargetijden,
om in vruchtbare akkers herschapen te worden en het laat ;
zich aanzien, dat na een niet te lang tijdsverloop, door middel
A der diepe grondboringen, volgens het systeem Kind-Degousé­ ii
Ermeling, in die behoefte zal voorzien zijn.
Het betoog, dat men in het Overzigá aantreft omtrent het ~. g
j sterker ontginningsvermogen der kanalen, en zulks omdat l
men langs een kanaal op alle punten goederen in- en uitladen
kan , en dit bij de spoorwegen afhankelijk is van de stations en X
halten, komt mij voor niet zeer krachtig te zijn. Men zal
toch niet verpligt wezen, zoo als de heer Stieltjes tot staving
heele lijn. Men verkriigt dan dezelfde opbrengst als met 112,500 reizigers
E tegen een tarief van 3.2 cent, om de rente tot een bedrag van f 3600
jj ad ets pCt. van het aanleg-kapitaal van [ 80,000 te dekken, zonder nog
op reizigers der lste en 2de klasse te rekenen.
i
i
li _`
i