HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 700.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

’ ' ‘ ‘ Y- - -- ­-~ -­·~· -­~­- . -
l
l
j 29
j en eveneens, dat de exploitatiekosten van dien zijtak grooter .
j zullen zijn dan van de hoofdlijn; maar zelfs onder die om-
standigheden kan men zich overtuigd houden, dat de eerste
3 Indische spoorweg spoedig zal bewijzen, hoe ook op Java de
spoorweg­ondernemingen niet enkel het algemeen belang be-
vorderen, maar tevens directe voordeelen zullen afwerpen,
i voor den staat, de geldschieters en de ondernemers. `
Wat nu de hoegrootheid van het vervoer betreft, aange-
nomen tot basis van bovenstaande berekeningen, ik geloof J
dat dit niet overdreven hoog is voorgesteld; dat zoo al niet
dadelijk, toch zeer spoedig 60.0 10 ton en 112.500 reizigers , »,
aan het vertier zullen toevallen. Zonder in vergelijking te
willen treden tusschen Java-spoorwegen en die in Europa,
j kan het toch nuttig zijn bovenstaande eischen eens te ver-
gelijken met de resultaten van een andere ijzeren baan.
j Neemt men den Rijnspoorweg die, wegens de mededinging
` der waterwegen, bij den heer Stieltjes niet hoog staat aan-
geschreven, dan vindt men voor 1862-1863 een goederen-
vervoer van 241.000 ton per mijl en een personen­vervoer
l van ruim 1,% millioenen [Zie verslag 30 Junij, 1863.]
j Een land in zijne ontwikkelings­periode, een land als Java, j
j moet bij den aanleg van spoorwegen nog minder naar de
statistiek van het oogenblik worden afgemeten, dan de
meeste westersche staten.
~. i
1
E
Op bladzijde 6~­7 van het Orverzigá worden de finantiëele
il; uitkomsten van de spoorwegen in verband gebragt met de digt­
heid der bevolking en de voortbrengselen van een land.
Uit die bevolkingsstatistiek komt men , in strijd met de be-
doeling des schrijvers, tot geen ongunstige gevolgtrekking voor
een spoorweg van Sainarang naar de Vorstenlanden , want
l
l l g ll