HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 764.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
l
E

28
het Overzégt in zijne berekeningen niet etten spoorweg kan
bedoeld hebben, hoewel het hoofdstuk tot opschrift draagt:
den aanleg van spoorwegen 0p Java. 1
Genoemd artikel toch geeft een tarief liooger dan het dubbele _
van 5 cents, dus hooger dan de heer Stieltjes noodig acht
en levert dus het bewijs, dat de Staat niet beducht behoeft
te wezen voor verliezen, noch de aandeelhouders voor te ‘
geringe rente. i
In plaats van 5 cents per ton-mijl, laat die concessie eene
heffing toe van 3à maal 5 cents of 1 cent per pikol en per
kilometer, hetgeen overeenkomt met 16 centen per tonmijl
Wanneer men nu geheel dezelfde gegevens als den heer
Stieltjes tot grondslag eener berekening neemt, voor de
reizigers eveneens een tarief stellende van 3.2 centen per
hoofd, hoewel dienaangaande nog niets bepaald is, maar in
plaats van het fictieve goederen tarief van 5 cents, het bij
de concessie aangenomene van 16 cents toepast, dan verkrijgt
men bij een vervoer van 60.000 E1. 80.000 ton en 112.500
reizigers, eene bruto opbrengst van _/ 13.200 à f 16.4400
per mijl, instede van f 6.600 à 7.600; trekt men hiervan
af f 3000 a f 4000 of de middenterm f 3.500 voor exploitatie- l
kosten, dan houdt men over f 9.700 àf 12.900 netto opbrengst
of ruim 12 a 16 percent van het aanleg­kapitaal; eene
opbrengst die alle ongerustheid moet wegnemen
Men dient evenwel niet over het hoofd te zien, dat op
den zijtak , over eene lengte van 8 à 10 kilometers, de ll
kosten van aanleg de som van 80.000 zullen overtreffen,
(1) Op bladz. 19 van 0«·«·»·:ig/ wordt het bestaan van dit tarief erkend,
doch zeer ter loops. Om misverstand te voorkomen kwam het mij ge- ij
raden voor reeds dadelijk tegenover de berekening der opbrengst van .
een Indïstlien spoorweg met Enropecsch goederentarief te stellen eene j
berekening van zoodanigen spoorweg, met Javais goederen-tarief.
(2) Voor het betoog dat alle goederen van Magelang, Salatiga,
Ambaravva en Boyolalie over den spoorweg vervoerd moclcn worden,
zie bijlage I en II.
i 1