HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 725.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

27
pzml, de spoorwegen zelve, als rakende de meest groote
publieke belangen, wensclit hij vooral uiteen te zetten.
Hiermede zijn geschrift aanvangende, geeft de heer Stieltj es
in liet eerste hoofdstuk eenige algemeene beginselen aan 2>00¢·
.sy0007·z0e_qe¢z cp Jam.
Hij neemt aan, dat in den regel 60,000 a 80,000 ton
goederen­vervoer of een groot personen-vervoer noodig zijn, j
over de geheele lengte der baan, om den aanleg van een
spoorweg te. wettigen, en berekent dat men bij zoodanig vervoer
en een gemiddeld tarief van 5 cemfs per ton­mijl, eene bruto
opbrengst verkrijgt van f 3000 a f 4000 per mijl; juist ge- *·
jj noeg om de exploitatiekosten te dekken voor 2 à. 2% treinen
daags in elke rigting; maar dat alsdan van de rente der be-
steede kapitalen enz. nog geene sprake is.
Om ook de rente van 44à pct. of f 3600 te vinden van
een kapitaal van aanleg van f 80,000 per mijl, zal dan nog
een vervoer van 112,500 reizigers over de geheele lengte der
baan noodig zijn, bij een gemiddeld tarief van 3.2 ceals
per hoofd.
Men heeft dus volgens den schrijver noodig een bruto op-
brengst van 6600 Bi f 7600 om de exploitatiekosten en è
elià pct. rente te kunnen dekken. gj
Ware nu, zegt de heer Stieltjes, het in een exceptionneel
ll geval mogelijk om het tarief te verdubbelen, dan zou het halve
j bovengenoemde vertier, dezelfde uitkomsten geven. if
j Van deze becijfering is het noodwendig gevolg, dat een i
j vervoer beneden de 60 a 80 duizend ton en van minder dan
112,500 reizigers, een dadelijk verlies voor den staat die de g
l rente garandeert zal daarstellen en dat de aandeelhouders in
geen geval op een hoogere rente dan 4«à pct. kunnen staat
ij _ maken, tenzij het tarief worde verdubbeld.
l Indien men nu artikel 440 der concessie tot liet aanleggen
en exploiteren van een spoorweg van Samarang naar de
Vorstenlanden opslaat, dan ontwaart men , dat de schrijver van i

ll
‘ E