HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 695.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

`
26
2. zijn ontslag.
3. de spoorwegen zelve.
Hij stelt zich voor ten aanzien van het eerste punt te
spreken over verkeerde cijfers en bossohen, die op de kaart
zijn geteekend, enz.; doeh op een en ander slechts ter loops
te wijzen, omdat hij de behandeling van het verslag der
kommissie in de Tweede Kamer zal afwachten.
Het komt mij nogtans voor, dat de zaak der bosschen,
op bladz. 70, 71 en 72 van het Ovwzigrf, meer dan ter loops
behandeld is ; maar hoe dit ook zij, ik vond zoo als ge-
bleken is, daarin overvloedig stof om die kwestie mlóvoerig `
te behandelen. j
Een ander onderwerp wordt inderdaad slechts ter loops door
den schrijver besproken. Het is de zaak der uitlatingen in
zijn rapport. Men leest daarover alleen deze woorden: ,, Het
,, is reeds gebleken, dat de meez dan veertig uitlatingen,
,,waarover ik mij beklaagde, vyfáég in getal zijn. ”
Dit punt wensoh ik eveneens slechts in het voorbijgaan
aan te roeren, om te herinneren, dat onder het zoo hoog
aangeschreven vijftigtal uitlatingen, er ook behooren als
deze:
Op bladz. 1 regel 13 van boven moet in plaats van Hmm
goederen- en personen­vervoer// worden gesteld ,,v00¢· goe-
deren- en personen­vervoer.”
Op bladz. 15 regel 18 van boven moet in plaats van j
,,1 op 1 of 30·>” gesteld worden ,,1 op 2 of 30°.//
Op blads. 51 regel 24 van boven is vóór ,, vergeten //
weggelaten het woordje ,, weer. ” lj
Op bladz. 68 regel 22 van onder is vóór de woorden ,1
,, diepe doorkapping ” weggelaten het woordje ,, vrij. ”
En dergelijke meer. 1, _
Zijn ontslag, het zfweede pzmá, wil de heer Stieltjes later H
afzonderlijk behandelen, zoodat men in het Overzigá daar-
omtrent geene bijzonderheden moet wachten; maar het derde
‘ E