HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 721.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

r.-r ... ._.,.-.-n.-.n-n.M.. . . -r L ea-
ll
E . 1
ä r ;
25 _
den was gebleken, dat de rigting door den minister voor-
gesteld, nog zoo slecht niet was, zoo als ook blijkt uit het
Ovcwzigzf, waar men leest: ï‘
,, aldus trachte ik den gouverneur­generaal door aanwijzing
,, eener oostelijke berglijn (hier de boschlijn) te helpen uit de
,,engte, waarin zich gewerkt had. ”
Zou onder zulke omstandigheden de Kamer verklaard
hebben, dat de berglijn over Oenarang en Salatiga de eenig l
iinantieel mogelijke was, in weerwil dat de meest belang-
,1 hebbenden, de concessionnarissen, zich wilden terug trekken
wanneer hun voor die lijn, en niet voor die door de vlakte "
concessie werd verleend? (Zie bl. 6 van de reeds genoemde
memorie van den gouverneuugeneraal.)
Is het 11iet veeleer te denken, dat de Kamer zou geëindigd
hebben, met terug te keeren tot haar meer zuiver standpunt:
het onderzoek of er al dan niet behoefte bestond aan eene
. spoorwegverbinding van Samarang met de Vorstenlanden, of
die spoorweg van staatswege of door particulieren moest worden
aangelegd en geëxploiteerd, en in geval van particulieren aanleg,
of de bedongen rente­garantie kon goedgekeurd worden zonder
dat het te vreezen ware dat den staat schade werd berokkend. i
gt Eene gezette beoordeeling dier punten zou evenzeer als A
nu heeft plaats gehad het vragen van meer inlichtingen hebben
noodig gemaakt, en ongetwijfeld ware ook dan het debat jl
over de zigzféng gevoerd, maar het gevolg daarvan zou voorzeker ‘
niet geweest zijn, de verwerping van het wets­ontwerp. ‘
il
jl Ik verzoek den lezer thans met mij terug te keeren naar
het begin van het Overzigá. i
Uit de inleiding zien wij, dat de schrijver de aandacht
wenscht te vestigen op drie verschillende zaken:
1. zijne adressen aan de Kamers, handelende over het
verminken van zijn rapport van 1862, n°. 345 en wat daar-
mede in verband staat. j
ll
i