HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 752.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

- --- - -N--­­-­­­­­«--·.­ -.`.~­­­-~­ ·- «.· -- ;= .,.4;:;
r l
l
23
Indien men evenwel een weinig dieper doordringt in de j
zaak, zal het blijken dat vele dier gissingen en stellingen dj
vatbaar zijn voor wederlegging. Menizou ze dan ook met
stilzwijgen kunnen voorbijgaan , maar toch schijnt het niet over-
bodig een enkele van die stellingen wat van naderbij te bezien.
Men leest namelik oi bladzide 74 van het Overzi Z:
J P J .9
j ,, Waren die verkeerde lengten niet genoemd, de Kamer _
I ,, zou geen m0evje.lq)`,te¢· verbinding van Ambarawa langs j
,,Tempoeran en Kedoeng­Djatie naar Samarang over 73.5
~ ,, mijlen lengte hebben goedgekeurd, waar een minder meege-
g like re tsteeksche verbindin van 44.5 mi`len was aan e- ls
j 11 .7 g Ei J E
ig ‘ ,,wezen langs Oenarang,,
De heer Stieltjes neemt hier dus aan, dat bij de meerderheid
Q der Tweede Kamer ware zi' bekend eweest met al zi`ne e-
2 » J S J E
gevens, op het voetspoor van enkele leden, een debat zou
J zijn ontstaan over de regeringsvoorstellen en die van een
liarer ondergeschikte ambtenaren; dat zij de voorgestelde
` rigting zou hebben verworpen en de regering zou hebben
genoodzaakt de berglijn in de concessie op te nemen -­ eene
daad, die had moeten leiden tot intrekking van het wets-
ontwerp, omdat de aanvragers der concessie die berglijn niet ;
wilden aanleggen noch exploiteren. ‘
Mij dunkt, dat het zeer mag betwijfeld worden of de meerder-
heid der kamer zulk eene groote verantwoordelijkheid op zich
zou hebben geladen. ( ;
;l . • .
Het zou hier gelden: het te niet doen van eene regerings- J
daad (2) ; een votum van wantrouwen tegen het bestuur in
·_"· 2
(1) De afstand van Samarang tot de vesting Willem I is 47 kilometers j`
over Oenarang. Om de haven van Samarang aan den spoorweg te ver-
binden wordt die afstand 49 kilometers. De afstand van de haven van
Samarang tot de vesting Willem I is 695 kilometers over Ternpoeran,
gl waarvan echter 31 kilometers even als de geheele hoofdlijn geen grooter
hellingen hebben dan 1 op 100 en waarbij de grootste inkappingen zijn
l
16 a 20 el over 200 el lengte; de kleinste bogt van 300 el.
(2) Het is hier de geschikte plaats om op te merken, dat de con-
7
Ej J
ïj j
ïl
l
(
:1
l
`
je