HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 772.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ly Y J ' `_'?" '_"l""""""""""*""‘····--·-­"···’­­·=­«··-·~~·-~«··«»--·¤•·­é­­.,­­««¢J­...,;»..__,,.,,,7' _"_',_,,,_
P 21 ;
2
J
Dat eindelijk in Singen Lor en Poerwodadie meer bosch
staat opgegeven dan het district oppervlakte beslaat , zal i
minder vreemd klinken als men in herinnering brengt, (zie
g bl. 13 dat de grenzen der districten bi' ebrek aan oede
S J S S
kaarten bij benadering zijn ingeschetst, enkel met het .
i doel om zich te orienteren op de kaart.
In het Oeerzigá zelf vindt men opgeteekend, dat de grens P.
Qi · der districten no niet 0 de militaire kaart be aald was.
jj S P P ,.
_ Na al deze, met de zuivere waarheid strookende mede-
deelingon vraag ik den lezer; waar schuilt het opzet
j J 7
waar het doel om te vervalschen, waar de kwade trouw?
Zou iemand op de gedachte komen om den heer Stieltjes
kwade trouw toe te dichten, omdat hi` b. v. o bladzi`de 71 .
jj J P J _
van het Oeerzigt, bij vergissing onder Solosch gebied, de
Samarangsche dorpen Goeboek en Proembon heeft gebragt?
Omdat hij den Minister van Koloniën. in diens brief van
7 December 1863, aan den voorzitter der Tweede Kamer j
` de woorden in de pen geeft: ,, de bosschen zijn met de meeste
,,mzauz0kem·igáeécZ in kaart gebragt,,? terwijl men in dien
J, brief werkelijk leert: de aáfgesáre/cz%ei¢Z der bosseáeez Zen eosáerz
ïl . . . .
van Samemmg ze meá geáremeáezzl uw lteá Imcwfye der komi-
J bossekeez overgenemejz en z00 mmuze/cemig mogelä/c ep de kaart
aaozgezfee/ceml, en stel eens, dat nadere opmetingen van
Midden­Java zullen uitwijzen, dat de rivieren anders loopen
dan de schrijver van het Overzigá op zijne kaarten voorstelt,
dat de plaatsen waar hout geëxploiteerd wordt, niet met
de meeste naawkeurigheid zijn aangeduid, dat de hoogte-
cijfers hier en daar verschillen met vroegere opgaven - en
de heer Stieltjes zal de eerste zijn om de mogelijkheid van ·
zulk eene uitkomst te erkennen - zal men dan hem , of de
­­­--­
(1) Een gebrek, herhaalde malen aangevoerd door de heer Stieltjes,
hetgeen hem evenwel niet verhinderde in zijn adres, Salatiga 9 Au-
' 7
j gustus 1863, het verkeerd inteekenen van het district Teugaron, onder
de aandacht van Z. M. den Koning te brengen. 1
ll j
Ji