HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 729.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

i
20 H
zijn overgewerkt, toen men tot de ontdekking kwam, dat
ook de lic/tie tinten, waarmede men op Java aanduidt mzfge-
kapt bosck, of ïcrevgpeláouá, of wild/wat, op de reeds afge-
drukte kaarten, in het zwart, met dezelfde digtheid als de
rlovzlcewz kleuren der minute, werden teruggevonden. Het ware
misschien voorzigtiger geweest de kaarten te doen verbeteren,
om de lust tot chicane geen voedsel te geven.
De mogelijkheid om het hout uit het district Serondol, als
zeer digt bij Sainarang gelegen, langs den waterweg af te
voeren, was oorzaak dat men het bijschrijven van het cijfer,
11% vierkante palen onnoodig achtte.
De verplaatsing der cijfers 7 en 5 in de districten Amba­
rawa en Salatiga is zuiver toeval en doet volstrekt niets
ter zake.
Indien het bewezen ware dat die cijfers, de eene in
Singen Lor , de andere in eene Solosche enclave hadden moeten ll
vallen, dus digter bij de spoorweglijn, de exploitant der _
bosschen en die van den spoorweg, .zouden er dan bazide bij
winnen. Het zou tot een bewijs strekken, dat nien geen
effect heeft willen maken met het mácehncrz der hoeveelheid
bosch; en - dat men daarbij ook niet het doel had, nog
214 vierkante palen bosch meer te verkrijgen dan Dixon’s
kaart aangaf, kan overtuigend blijken uit deze woorden, door gj
den Minister van Koloniën den 24 Junij 1863 in de Tweede
Kamer gesproken:
,, Hoeveel palen bosch daar (in het Solosche) liggen, kan
,, ik zelfs met geen schijn van zekerheid opgeven; maar al
,, neem ik aan, dat er van al die palen, zoo in de bedoelde
,, vlakte als in de Vorstenlanden, slechts àomlewl in exploitatie
,, komen, dan nog zal dat eene aanzienlijke opbrengst geven,
,, want ,, enz. (1).
(1) Zie büblad Sla.ats­Coz.n·an/ 1862-1863, vel 286*, bladzijde 1034* ll
en 1034%
jl
t
3