HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 670.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

.., ..-.-. *4--~«f­­­­­-·­· ;.
V 19

duidelijk gemaakt, met welk doel bosschen gcácc/mzzl zijn, al
i waar ze niet bestaan; waarom in de meeste districten te veel _
bose/L is aangegeven en het cijfer van 11% vierkante palen V
in het district Serondol niet is opgeteekend? I
Welnu, ook dit raadsel is niet moeijelijk op te lossen;
maar zoo even heb ik aangestipt dat de bosschen in deze ‘
spoorwegzaak öç)`zmz,% zijn: dit wensch ik vooraf te. ver-
duidelijken.
In de memorie van beantwoording van 16 Junij 1863,
waarbij de kaart van de zoogenaamde Zzoscálybz aan de Tweede j
Kamer is overgelegd, staat nergens uitgedrukt, dat die Zgjn
is voorgesteld om der bossehen wille, maar wel, om eene
lijn te vinden, waaraan niet de bezwaren verbonden zijn,
welke de geconcedeerde spoorwegrigting aankleven,
Verder blijkt uit die memorie, dat het bestaan der bosscáen
slechts als een factor ter aanbeveling van die lijn is in
rekening gebragt.
Zij werden derhalve niet má_qce;0mZem ,, om eene vergoeding
te geven voor de zoo jammerlijk verdwenen rijst. // (Zie bl. 70
van het Ovewzigi.)
De boschen nu als bgjzaa/c hebbende leeren kennen, zal ik
het verschijnsel der verkeerde ooozsáelling ophelderen.
Vroeger deelde ik reeds mede, dat het bosch op de kaart
werd ingeschetst, om het Z6'{L7‘6ó1Jf67' van het terrein te leeren
_ kennen, terwijl de cyfers de strekking hadden om te doen
jj uitkomen, hoeveel vierkante palen geacht konden worden tot i
het spoorweggebied te behooren.
Dit geconstateerd zijnde, zal men inzien dat het weinig
ter zake deed, of het penseel hier te veel noordwaarts, ginds
gg te veel oostwaarts was uitgevloeid en zal het niet vreemd j
schijnen dat de kaarten, die bij het Ministerie van Oorlog op l
steen zijn gebragt, ter besparing van tijd en kosten, niet
l
l
W
l
1
, ,l t J