HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 734.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

18
kaart des ministers door meting met r/ea passer kan geeem/en ‘
zeerrterz en niet de eüfers die op die kaart vermeld staan. i
Leest slechts bladz. 70 van het Overzigt, regel 4 van on- l
deren, en gij zult vinden:
,,Maar de minister kwam nu door die teekerzirzg der kos-
,,se7zerz" enz. Q
Men moet dus om het staatje goed te begrijpen de eqgfers
der kaarten en de tee/cerziag der kaarten wel onderscheiden: 5
met andere woorden: op Dixons kaart de eçgfers, op des
ministers kaart niet de eçgfers aannemen
Of het nn gewoonte is bij keus tusschen eg_fer.s· en eene
figuratieve eeerstetlirtg van ket karakter des terreim, het
­ laatste, tot basis van oordeelvelling aan te nemen, zij ter be-
slissing overgelaten aan het gevoelen van deskundigen, en of
het rationneel is in eene kwestie als deze, eene byzaak, want
dit toch zijn de bosohen in de spoorwegzaak , tot /teqfrtzaa/c te
. . . is
verheffen, ten einde daarin een punt van beschuldiging te
vinden: het antwoord hierop laat ik gerust over aan het onbe­
vangen oordeel van het publiek.
Wie echter niet bevredigd is, zal in die boschkwestie toch
nog stof tot vragen overhouden; want het is immers niet
(1) Ook de Gegevens V, die O1l(lC1‘ dit schrüven het licht zien,. be-
wijzen deze zienswijze van den heer Stieltjes. Men leest daarop bl. 16, i
regel 16 v. o. - adres aan de Eerste Kamer van 9 Augustus 1863: ~
,,De djati-bosschen zün op de kaart ter grootte van 800 vierk. palen
gc/cekcnd" en onder aan die bladz.: ,,De geheele oppervlakte der gc- ’
leelrende bessc/aan zal circa driemalen te groot zijn. " jj
Als men nu in een officieel stuk (bijlage ill der memorie van be-
antwoording, 16 Junü 1863) leest, dat er gerekend is op 260 vierkante
palen bosch, en door büeentelling di r cijfers van de kaart des ministers
verkrijgt 237 vierkante palen (enkele cijfers, zoo als in Serondol
worden onnoodig geacht of vergeten bü het teekencn) dan zal men een,
merkwaardige overeenkomst aantreffen tusschen deze kaart en de op-
gave van den heer Stieltjes, of wat hetzelfde is, circa een derde van
800 vierkante palen verkrijgen.
tl
ll
l

i
t •