HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 730.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

. . ­ ~ ~·· -
3
1 17
E ` l
j wat te vermeerderen. Die teekenaar heeft dit zoo onhandig
gedaan, dat hij om het getal van 214 vierkante palen méér 1
j te bekomen (zie bladz. 71 Ovcrzigt), op het voetspoor van
l Dixon, de vierkante bosch­oppervlakte in sommige districten
grooter heeft genomen, dan de geheele oppervlakte van het F
district. Hij heeft, in zijn ijver om den minister te be- (
lieven bosschen geteekend, waar ze niet bestaan en andere
geplaatst in moerassen en rijstvelden, met andere woorden,
de teekenaar heeft met den minister geheuld om de Kamers
te misleiden, er op rekenende, dat de leden zulke détails
niet zonden controleren.
Indien men nu de beide hoofden van het staatje met elkander j
E vergelijkt en door inzage der kaart van Dixon zich bewust is,
dat de woorden ,,Di:vmz’s kacmr _yafamz,, beteekenen: gegfaem
in cyfars, dan zal men tot de gevolgtrekking moeten geraken
dat de woorden ,,z7cs 1l[zY¢z2`sf@r.s· kaart gaf acm” insgelijks
j moeten betcekcnen, gaf aan in cqyfers; dit althans is logisch.
1 Men zal dan verwachten op de kaart des Ministers te vinden, ·l
de cijfers 20, 143 en nogmaals 143 enz., waar op de kaart
j van Dixon staan, de cijfers 46, 57, 11 enz.
j Ware dit nu werkelijk het geval, wie zou het dan nog
1 wraken, dat hier door den heer Stieltjes boos opzet vooronder~
l steld is ; wie, aan het publiek het regt betwisten, om zich te
ergeren over zulke knoeijerijen. Maar, gelukkig is dit niet zoo;
want de kaarten van Dixon en van den lllmiszfer voor zich
; nemende, ontwaart men dat, waar op de eerste de cijfers
46, 57, 11 enz. staan, ook volmaakt r/ezewie cqyfers op de
Q tweede worden gevonden. _
Maar! zal men nu verwonderd vragen: heeft dan Stieltjes
gedwaald of onwaarheid gesproken? Het antwoord is, och
neen! maar de schrijver van het O-zrerzigzf heeft met de getallen
1 in de eerste kolom van zijn staafje bedoeld de cjyfcrs te
j vinden op Dixons kaart, en met de getallen in de tweede kolom
i de feekenivzg der bosscáeu de áocvceláeizl 60.%%,, die uit de
g 2 j
é _. Ml