HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 679.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

IG i
behandeling van het vierde hoofdstuk van het Ovewzigá, waarin j
de geschiedenis der bossohen wordt besproken , nog een oogen- l
blik bij de andere hoofdstukken stil te staan.
De lezer gelieve nu met mij op te slaan bladz. 71 der
brochure van den heer Stieltjes. vinden daar het vol-
gende staatje: ;
Dixons _D€S
· kaart ministers l
gafaau; kaart Aanmerkingen.
gaf aan:
vk. palen vk. palen
In Singen­lor D 46 20 Geheel oppervlak 19 of 24;ik ge-
· loof nog iets meer. *
,, Singen­Kidoe1 57 143 3
i ,, Mangar I 11 143 Uit mijne herinnering geloofik, dat l
j er meer dan 11 vierk. palen zijn. l
,, Poerwodadie 84 84 Geheel oppervlak 70 vierk. palen V
l I volgens Dixon, 84 volgens den L
minister. l
,, Ambarawa 7 7 Beïstaan niet; liggen in Singen- j
= ` 01*. ~
,, Salatiga 5 5 Liggen in het Solosehe land Getas. l
‘ ,, Wirosari 27 49 Deze 49 vierk. palen in het ge-
d e el t e dat op ’s ministers kaart
--­-­-­----- ----- ---- valt. j
Te zamen j 237 451
(De 11g vierkante paal, die de heer Dixon in Serondol plaatst, zijn j
door ’sministers teekenaars ongeveer juist aangegeven; maar de aan-
duiding der vierkante oppervlakte is weggelaten.) l
De eerste indruk, die dat staatje moet te weeg brengen,
(misschien ligt dit ook in het doel des schrijvers) , kan moeijelijk {
anders zijn dan deze:
De Minister heeft door het pralen met djatiebossehen de
beide kamers der Staten­Generaal Willen verlokken, de wet op
g. den spoorweg aan te nemen; hij heeft tot dat einde een 1
teekenaar gelast, de gegevens van den hoofd­ingenieur Dixon _
j in kaart te brengen en daarbij het aantal bosschen nog i
é