HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 718.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

{ i
15
ii
belasten met de bewerking van het plan, dat eenparig door
hen was goedgekeurd (1).
Bovenstaande feiten zijn breedvoerig opgeteekend in het
bijblad van de Szfaa2f.s·­C’0m·amf ­­- Zitting 1862-1863, vel ·
284* en 2844*. "
Ziedaar het waarachtig en onopgesmukt verhaal van hetgeen p i
met den eersten Java­sp0orweg in Nederland is voorgevallen,
( vóór de zaak in de tweede kamer andermaal behandeld
1 werd.
Ik geloof dat niemand daarin kwade trouw zal ontdekken.
Het 1·elaas heeft op zich zelf weinig nut ; maar degene, / j
die het te doen is om de waarheid te onthullen, zal zich de li
moeite wel willen getroosten er kennis mede te maken.
Maar toch hoor ik vragen, en met regt, wat is er dan
van de onedele handelingen, die op bladz. 70 tot en met 72 A
van het Overzigá worden blootgelegd , wat van die vervalsching
van de kaart, van die overdreven opgave der bosschen?
Ook dienaangaande vertrouw ik volledige ophelderingen te
1 kunnen geven. Ik stel er prijs op, om juist die gescáierlmés
p der öosscám zoo duidelijk mogelijk te maken, en ga daartoe
1 , reeds hier ter plaatse over, mij voorbehoudende, om na de
1 (1) Het is opmerkelijk, dat ook de genie­ol°liciei·, schrijver der Imm-
ror·L·eningcn op het rapport van den heer Stieltjes, (uitgegeven bij van
- den Heuvel & van Santen, te Leiden, en bij G. Kolff & Co. ,te Batavia)
1 eerst een voorstander der berglijn, van zienswijze veranderde, toen hem
de geconeedeerde boschlijn met mimi; bekend werd. In een schrijven van ‘
dien hoogst bekwamen wapenbroeder, van 24 Februarij 1864, deelde hij
mij dienaangaande mede: ,,Bü het eerste schrijven der kantteekeningen,
,,was ik zeer ingenomen met de door Stieltjes gepatrozineerde berglijn, p
,,daar mij de geconccssioneerde lijn met zijtak nog niet bekend waren H
,,Na kennisname hiervan zijn mijne denkbeelden aanmerkelijk gewüzigd ;
,,en hebben eenige kantteekeningen in verband daarmede eene geheele `
,, omwerking ondergaan. "
ee
2*