HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 746.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

14«
Dat de boschlijn in strijd zou zijn met de hoofddenkbeelden
van den opperlandvoogd, zooals sommige leden der kamer
met den heer Stieltjes volhouden, is min juist. Dit zal
blijken, als men de memorie van toelichting van den
Gouverneur­Generaal herleest, en daarin vindt gewag ge-
maakt van eene meer directe lijn en van het niet wenschelijke
j om in Indië de juiste rigting vast te stellen.
·· Diezelfde memorie levert het bewijs, dat zelfs de zijtak, i
ofschoon niet opgenomen in de oorspronkelijke concessie, de j
adhaesie van den Gouvernenr­Generaal moest verwerven; Y
immers op bladzijde 7 leest men:
,,Mogt de verdediging van Java gebiedend vorderen, dat
. ,, de vestingwerken te Ambarawa met den spoorweg verbonden
,,worden, dan is de mogelijkheid daartoe geopend. Er kan
,, voldaan worden aan het verlangen van het militair departe-
,, ment, om, zoo de weg door de vlakte wordt gelegd, hem
,, door een zijtak, ongeveer 20 palen lang, met Amba-
,,rawa te vereenigen, waardoor het nadeel, dat de verwij-
,, derde afstand van den spoorweg oplevert, geheel zoude
,, verdwijnen. ,, f
Dat de spoorwegrigting met de meeste ligtvaardigheid zou
zijn aangenomen, kan evenmin worden toegegeven. Er is gelet i j
op de gegevens der commissie tot de vervoermiddelen; op de i
adviezen van de Indische autoriteiten en op de wenken, die
in het voorloopig verslag van de tweede kamer zijn opge-
nomen.
De Minister liet geene gelegenheid onbenut om over de ·
zaak het meest mogelijke licht te doen opgaan. i
Zoo werd het gevoelen gevraagd over den weg van Toentang
naar Tempoeran , aan den heer de Casembroot, landhuurder
in de Vorstenlanden, die elf jaren ten oosten van de ’I‘oentang­
brug gewoond had. De meest bevredigende inlichtingen door
T den heer de Casembroot verstrekt zijnde, besloot de minister
l den raad van deskundigen in te winnen en een hunner te
vs