HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 725.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
j naauwelijks herinnerd te worden, kon toenmaals in Indië , .
noch hier te lande bepaald worden) (1), gaf ik met behulp
van het boschkaartje, bij de stukken van het Ministerie van
Koloniën gevoegd, door middel van eene groene tint, het
itaraküew van het terrein aan; doch schreef in cgyfers het
aantal vierkante palen bosch op de kaart, voor zooverre het L
spoorweggebied betrof. `
Ten einde de situatie te verduidelijken voor in die streken
onbekende personen, verlengde ik de kust langs de Java­zee
en gaf bij benadering, de ligging der districten aan.
Aldus ingerigt, zond ik de kaart met toelichtende nota,
r bijl. HI der reeds genoemde mem. van beantw., aan den j
{ Minister van Koloniën. [Met mijne wijze van terreinvoor­ nl
A stelling of inteekening van bosschen liet de minister zich
T toen, noch later in.]
E Als aanbeveling der nu ingesehetste spoorwegrigting kwam
l mijns inziens ook in aanmerking het feit, dat die rigting in
hoofdbeginsel de concessie handhaafde, zoo als zij door den E
l Gouverneur­Generaal verleend was geworden.
Het gewigt dier handhaving mogt het opperbestuur niet
j gering achten. Het schijnt ook de aandacht der leden in de ii
tweede kamer niet ontgaan te zijn, wanneer zij, na te hebben
gesproken over het blootstellen van den zedelijken invloed
J des G0uverneurs­Generaals, aan het slot van § 5, bladz. 10
van het voorloopig verslag van 10 Junij 1863 , laten volgen:
,, Niet dan om zeer overwegende redenen mag een regerings-
« ,, daad, geheel in den geest der hem gegeven voorschriften,
,, ongedaan gemaakt worden. ,, A
(1) Artikel 1 der concessie maakt dit duidelük. Men leest daar: ,,De
nrigting tusschen de punten in het eerste lid vermeld, wordt door den l
,, Gouverneur-Generaal vastgesteld. "
,, De concessionarissen doen de voorstellen voor de rigting en de ver- `
,, bindingen. " _
gg N W Meêá