HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 740.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

12
Daar leest men: zie bijl. II der Memorie van beantwoor­ j
ding van I6 Junij 1863:
I; VVBJIIIIGGJT BI g€C11G 0VGIWGgCIlLlG l)G(l61ll(II1gCIl lJBg€I1
,, bestaan, behoort zij langs Tempoeran te loopen, om den
,, zijtak naar Ambarawa, zoo kort mogelijk te doen
y Zljll jl
Na izzsc/mfséng der lijn (de juiste rigting , het behoeft
(1) Indien, zoo als zich nu laat voorzien, Kedoeng-Djatie centraal
punt zal worden, zal dit evenwel geene wüziging der wet noodig maken.
De zijtak wordt dan wat langer, de hoofdlijn iets minder gebogen en
dus korter; maar de bewering van den heer Stieltjes, bl. 69, Orcmigl, A
dat Kedoeng-Djatie verder van Ambarawa, dan Ambarawa van Sama­
rang zou liggen, bü dazcl/de cisc/nm waaraan de lün Samarang­Ambarawa
T voldoet -­ is onjulsl. Men weet thans uit de berigten van den hoofd- I
ingenieur de Bordes, dat de afstand van Kedoeng­Djatie tot Ambarawa .
(Willem I) zal zijn ruim 38 kilometers, met grootste helling van 1
op 40, terwijl de berglün van Samarang naar Ambarawa (Willem I)
47 kilometers lang is, waarbij nog 2 kilometers komen, om te Sama­ t
rang aan de haven aan te sluiten. De niet-aansluiting te Tempoeran,
geeft het voordeel van 0VG1‘ de geheele hoofdlijn geene grooter hellingen (
te hebben dan van 1 op 100. De afstand van Willem I tot Samarang I
zal nu worden 6% kilometer; zij is 49 kilometers langs de berglijn,
indien te Samarang aan de haven wordt aangesloten. De meerdere lengte
van 20ä kilometer wordt ruim vergoed, doordien men nu heeft eene hoofdlün t
met maximum hellingen van 1 op 100, in plaats van een bergspoorweg
met hellingen van 1 op 52 en steiler. De heer de Bordes gelooft niet
dat er iemand zou gevonden zijn, om de berglijn te exploiteren. De E
geheele lengte van de bosehlijn Vïtll Samarang tot Soerakarta blijft altijd
37 kilometer korter dan de berglün tusschen dezelfde punten.
Men heeft van Samarang tot Ked0eng­D_jatie 31 kilometers. *) Q
,, Kedoeng­D_jatie ,, Sarean 20 ,,
,, Sarean ,, Soerakarta 37 ,, j
Totaal 88 ,, t
De berglün is 125 kilometers.
*) De nfstnxul van Sam. tot lied. Djuti, is volgens de jongste nmilberigten, gebrngt op
j ss mien.
t Van alle, mrt dit ¢·ijl'er in verband stzunule lcngtcn, moeten dus nog 3 kilom. n1`ge·
E trokken nordcn.
‘ï1