HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 708.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

i _ ~ e ee eeee
{
T ll
, ,, Ambarawa, dus van het meeste personenvervoer, van 240.000 •j
ik ,,pik0ls gouvernements goederen, van 34.000 pikols kofïij der i
Uvrije landen en noordelijkste Solosche enclaven (1), en van _
j ,, de talrijke producten, die de zeer talrijke bevolking op-
,, levert en behoeft. ,, _?
Die lijn nu werd door mij, behoudens eene kleine wijzi­ `
ging, op de kaart gebragt, en daarmede een zijtak van
Willem I naar Tempoeran verbonden; een zijtak, die nu
althans geene buitensporige lengte zou hebben en het leger
met zijne behoeften, de producten van Kadoe en Noord­
Bagelen, van Ambarawa en van een gedeelte van Salatiga,
niet meer zou afsluiten. in
Voor de verdediging van Midden-Java moest deze rigting
l met zijtak nog voordeeliger zijn dan de berglijn, want bij
j eene vijandelijke landing te Samarang kan ons mobiele leger,
H opgesteld bij de Toentang, die plaats in weinig meer tijds
E dan ovei Oenarang bereiken, terwijl bij een inval van de M
E zijde van Demak of Japara de vijand overal op zijne flanken
is blootgesteld en men hem het indringen der Vorstenlanden
kan beletten, hetgeen langs de berglijn onmogelijk is.
j Ten einde den zijtak kort te doen zijn, moest de hoofdlijn
Tempoeran zooveel mogelijk naderen. De heer Stieltjes wilde
die lijn langs Kedoeng­Djatie, 4 paal (6 kilometers) benoor­
den Tempoeran leiden, zonder bepaald te verklaren dat het
l meer zuidelijk terrein, voor de rigting ongeschikt was. Dit was
K trouwens ook niet mogelijk bij gebrek aan naauwkeurige op-
j namen, en lag ook niet in zijne bedoeling, omdat hij den A
zijtak buiten sprake liet.
l Dat ook in Nederland niet positief bedoeld werd om Tem-
poeran als centraalpunt aan te wijzen , blijkt uit de kantteekening (
naast het pas aangehaalde gedeelte, uit het rapport van Stieljes. i
‘ (1) Te zamen 17,125 ton. j
r , Ml