HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 762.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
10 (
Indische bescheiden, die aan de Tweede Kamer der Staten- ,
Generaal waren overgelegd. De kennismaking daarmede, ver- il
sterkte nog mijnen weêrzin tegen de vlaktelijn. Ik deelde
geheel in de bezwaren van den heer Stieltjes tegen het terrein E
bij Tiga­Wanoe nabij Goeboek en tegen de breede rivier-
overgangen in de vlakte, bezwaren, die hij met zooveel kracht gl
heeft doen uitkomen; maar - tot mijne niet geringe ver-
I wondering, zag ik nu in diezelfde stukken, eene lijn aan-
i gegeven, loopende van af den overgang der rivier Serang bij
Sarean in de meest directe rigting op Samarang. Die lijn toch
paste zeer wel in mijne denkbeelden van 1858, omtrent de
rigting langs den voet der bergen, de rigting, die reeds als
eene hersenschim door mij opgegeven was.
` De beschrijving van die11 korteren weg, luidt (zie § 106.
Voorloopig verslag van Stieltjes -­ November 1862):
,, Ook zal het mogelijk zijn met dezelfde hellingen (1), ä
,, of althans weinig meer, de lijn van Serang naar Repaking g
,, op Paras en dus meer regtstreeks op Samarang te rigten,
,, door nog meer djatie­bosschen dan de andere rigting. Men
,,zou dan tot (L paal benoorden Tempoeran de bergstreek
,, kunnen naderen; slechts enkele landen van deze zouden
,, van die lijn genot hebben.
,, Bij deze twee meer directe verbindingen met Solo zal
,, het ter voorkoming van te diepe inkappingen en te groote
Uophoogingen, noodig zijn kleine bogten en Amerikaansch
,,materiëel aan te wenden. Die rigtingen hebben dus uit dat
,, oogpunt geen voordeel boven de berglijn. Als nadeel is aan
,, al deze lijnen eigen het afsluiten van de Kadoe, Salatiga en J
l
( ---
(1) Dezelfde hellingen, als van de zoogenaaxnde gewüzigde vlaktelijn
van Gombo zuidwaarts, door het dal van Telawa, [met gebroken roode E
l lijn op de kaart aangegeven.] 1
( (2) De tweede lijn hier bedoeld, is de zoogenaamde gewijzigde riyliny
,_ van den GOLlVG1'HCll1'-G’€11Gl'2l3·l. -
a