HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 686.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

een der uitstekendste genie­officieren van ons Indisch leger,
hechtte wel zoo zeer als ik, aan het gevaar dat ons ver-
dedigingsstelsel bedreigde. Hij nam aan, en te regt, dat
door den voorgenomen spoorweg, vestingwerken en troepen j
voor goed zouden verstoken blijven van de voordeelen van dit K `
versnelde communicatiemiddel; dat ons leger zou veroordeeld ;
,­ ‘ zijn een spoorweg te zien aanleggen, waardoor de strijd- `
krachten des vijands in gelijke mate zouden toenemen, als de
onze verzwakken.
Het rapport van den heer Stieltjes en de adviezen van den
` Luitenant­Generaal van Swieten en andere Indische autori-
teiten waren ons toen nog niet bekend. .
Bij deze gewigtige bedenkingen voegde zich nog die van
finantiëlen aard, `n. l. het gemis van het vervoer der producten
uit Kadoe en N oord-Bagelen. Dit alles woog zoo zwaar bij
ons, dat wij met genoegen kennis namen van een artikel in j
de Amáemscác Oowemá van 23 Junij 1863, tegen de vlaktelijn, jg
een artikel dat goed gedacht, maar min goed afgedrukt ^
schijnt, en ik niet aarzelde om mij bij genoemden genie-oliicier
aan te sluiten, toen hij zich voornam de gebreken dier lijn, i
zooveel mogelijk te doen uitkomen.
Het was omstreeks dien tijd, dat de Minister van Koloniën
het verlangen te kennen gaf de zienswijze van den kapitein
Ermeling en van mij te leeren kennen, omtrent de rigting
j van den geconcedeerden spoorweg.
Alvorens aan dien wensch gehoor te geven, achtten wij
ons echter verpligt Zijne Excellentie te verklaren, dat wij
bepaalde tegenstanders waren van de vlaktelijn; maar de
Minister volharde bij den wensch om ons gevoelen te leeren
kennen, hoe dit dan ook mogt uitvallen.
’ l
Mij werd toen voor het eerst inzage gegeven van al de g l