HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 750.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

8
De uitkomsten van zijn onderzoek in de berglijn, toen
door particuliere berigten van Java bekend geworden, ver-
rasten mij zoodanig, dat ik een’ der aanvragers van de vlakte-
lijn, die bezwaren zag in een bergspoorweg met hellingen
van 1 op 40, door derden den raad deed geven, om de
toekomst rustig af te wachten.
Mijn vertrouwen in de handelingen van den heer Stieltjes ,· ·
was zoo gevestigd, dat het mij onmogelijk toescheen hem
een weg te zullen zien voorstellen, die niet de ware belan-
gen van den staat en die van de verzoekers der concessie
beiden zou bevredigen. `
In hoeverre bovenvermelde raad opgevolgd werd, is mij
onbekend gebleven. Het vervolg der spoorweg-geschiedenis
doet mij vermoeden dat in strijd daar1nede, de concession­
narissen zich toen reeds tegen de berglijn verzet hebben;
want in het laatst van 1862 kwam onder den Minister.
Uhlcnbeck het berigt uit Indie, dat de concessie verleend
was voor de vlaktelijn.
Eerst sedert de opvolger van den heer Uhlenbeck die
concessie in de Tweede Kamer der Staten­Generaal bragt,
verkregen hare voorwaarden publieke bekendheid, en het was
van dit oogenblik af dat de spoorwegzaak ook hier te lande
door mij met groote belangstelling werd nagegaan.
Ik zag nu met leedwezen uit de kaart, gevoegd geweest
bij de concessie van den Gouvcrneur­Generaal, dat de hoofd-
rigting van den spoorweg zoodanig was gekozen, dat eene
verbinding met de verdedigingswerken in de Zmie van dan t
ïherzámzg en c. q. met ons daar op te stellen mobiele leger,
eene onmogelijkheid was geworden. Langs zulk eene verbin-
ding immers, zoude de afstand van Samarang tot Willem I
eene buitengewone lengte bekomen, die door het vlakke der
hoofdbaan van af Goebock naar Samarangjniet vergoed konde
worden.
De kapitein J. Ph. Ermcling, met verlof hier te lande,
ë`