HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 891.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

9
l groote gedeelten ee11er spoorwegrigting naar Malang, ver-
keeren in die gunstige omstandigheden. Hetzelfde zal in de
Kadoe het geval zijn met het eind tusschen Mendoet, waar
de Progo e11 Elio zich vereenigen, en Setjan benoorden
­ Magelang. De Progo neemt alle alloopers van de westelijk
j gelegen bergen op, de Ello die van de oostelijk gelegen
, bergen. Op den rug tusschen beide rivieren vindt men
, geene a11dere dan onbeduidende waterleidingen. Komt men
bij zoodanige rigting eenigzins digterbij de groote vulkanen,
j zoo als in geringe mate het geval is met het gedeelte der
berglijn tusschen (Jenarang en lf{erak­Matti, dan moet men
dwars over de (daar onbeduidende maar talrijke) afloopers
l van die vulkanen. ln grootere mate is dithet geval tusschen
j Tengaron, Ampel en Boyolali. Ook kunnen in zoodanig ter-
rein grootere aardwerken voorkomen, zooals bij Sekarang
e11 Merak­Matti het geval is.
Soms is eene groote maar zeer gelijkmatige helling ver-
bonden met het overtrekken van vele ravijnen. Dit is het
` geval van Pengong benoorden Boyolali tot Djoojokerta toe;
. het terrein helt wel sterk, maar zoo gelijkmatig, dat een
i spoorweg met lange regte gedeelten, afrondingsstralen van
1000 el en uiterst geringe ingraving en ophooging mogelijk
s wordt. Maar de vele ravijnen van den Merapi zijn, nocl1
) daar, noch meer benedenwaarts tusschen Djocjo en Kalitan ,
. j ooit te ontwi_jken. Van Boyolali naar Solo loopt de bestaande
1 weg, eerst onder 1 op 50, dan van lieverlede onder 1 op
1 40, 50, 60 enz., eindelijk onder 1 op 100 en meer, naar
1 de hoofdplaats af. De gemiddelde helling over 27 kilometers
­ is slechts 1 op 84. Over dien afstand van 22.7 kilometers
1 vindt men slechts 5 bruggen met 52 el opening. Niettegen-
r staande de sterke helling van het terrein , zon daar de aanleg
­ van een spoorweg betrekkelijk zeer weinig uitgaven vorde-
ren. Wil men hellingen van 1 op 60 als maximum aan-
nemen, dan is het terrein tusschen twee rivieren breed
1 genoeg om, zonder vermeerdering de1· kunstwerken, en
1 alleen door vermeerdering der lengte, met krommingen van
1 een paar honderd ellen straal of daaromtrent, de bereiking
1 van dat doel toe te laten. .
r Anders is het gelegen in den zijtak van Tempoeran naar
r Ambarawa. Daar vi11dt men over 18 kilometers 448 ellen
t helling tusschen Tempoeran en Deleh; en die doarloopende
1 helling (zonder de enkele kleine legen/tellingen) va11 reeds
1 1 op 40 is zeer onregelmatiglverdecld, en bedraagt hier en
, daar mèèr dan het dubbele. Vooral vlak boven YFCIIIIJOGIHII