HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 8

JPEG (Deze pagina), 775.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

Vl i
i
8
4 bruggen van méér dan 20 el, te zamenwijd 116 el
1.6 » » 1,9 [Ol; 5 » » » » 166 »
14 » en duikers van minder dan 5 el,
te zamen wijd ......... 58 »
te zamen 54 bruggen en duikers, met eene wijdte van 520 el
over 20 palen of 50 kilometers lengte. Over een gedeelte
l van dien afstand, vooral bij '1`igowaneh, loopt de weg soms
` ééne el onder water.
In een watervrijen spoorwegdam zouden minstens 550
ellen brugwijdte noodig zijn.
Van den linker '[`oentaugoever Goeboek tot Poerwodadi,
een afstand in regte strekking van circa 28 kilometers, liggen:
4 bruggen van méér dan 20 el, te zamen wijd 207 el
12 » » ' 19 tot 5 » » v « 154 v
5 » of duikers van minder dan 5 el,
te Za1I1(-BH wijd ......... 16 v
te zamen 21 bruggen en duikers , met eene wijdte van 557 el.
Dus zouden van Samarang langs Goeboek tot Poerwodadi
700 strekkende ellen spoorwegbrug noodig zi_jn.
De weg van Kalitan (7 paal van Solo) naar Djocjolangs
Klatten is 58 palen of 57 kilometers lang. Daarin liggen 50
bruggen of groote duikers en verschillende kleinere duikers. (
Tussehen Poerworedjo en Gombong in Bagleen liggen
77 bruggen en duikers, en daaronder verscheidene bruggen
van 50 el opening, in 5 gemetselde bogen van 10el. (Men
ziet hieruit de volkomen onjuistheid van de bewering, voor-
komende in de Memorie van den gouverneur-generaal baron
Sloet van de Beele, dat een spoorweg van Samarang naar
Poerwodadi met een minimum van kosten zou aan te leg-
gen zgn)
§ 6. Volgt men, van het zuiden naar het noorden, den
rug , die tusschen twee in hoofdstrekking evenwijdige rivieren
gelegen is, dan behoeven geene andere kunstwerken dan
enkele duikers of kleine bruggen over bevloeijingkanalen
gebouwd te worden. Is dan het terrein vlak of zeer
zacht golvend, dan is zoodanige spoorwegrigting voorzeker
[ diegene, welke de minste uitgaven zal vorderen. De met
oordeel door den heer Maarschalk gekozen lijn van Batavia
naar Buitenzorg, gedeelten der rigtingen in de berglijn van
Midden­Java , en wel het eind van Ambarawa tot Kaligandoe,