HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 890.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

6
schouwing doen zich echter eenige liclitende punten op,
die toch den aanleg van stoomspoorwegen, ook finantieel,
mogelijk maken. Zij zijn de volgende:
In Europa heeft de concurrentie van stoombooten, schuiten,
diligences op bestaande of later aangelegde kanalen en ge-
wone wegen, genoodzaakt de tarieven zeer laag te stellen,
zoodat men die gemiddeld niet hooger aantreft dan 5 centen
per ton­mijl voor goederen en cent per hoofd over een
l kilometer. De thans bepaald wordende vrachten op Java zijn:
in de vlakte bij zeer goede wegen 2g cent per pikol­paal of
25 centen per ton­mijl (1 ton­mijl ;· 10 pikol­palen gesteld);
in bergachtige streken 5 tot 4 centen per pikol­paal of
50 tot 40 centen per ton­mijl.
Een tarief van 2 centen gemiddeld per pikol­paal of 20
centen per ton­mjjl geeft dus eene groote verbetering in
de bergstreek, niettegenstaande dat tarief viermalen hooger
is dan in Europa. In nog grootere mate is dit met het per-
sonen-vervoer het geval, dat, met uitzondering van een paar
diligences in West- en Oost­Java, 1 tot 2 gulden per paal
of 0.67 tot 1.54 per kilometer bedraagt, of 20 tot 40 malen
het tarief in Europa. Eene verlaging tot 15 tot 50 centen
per hoofd en per kilometer voor Europeanen, enz. geeft
dus eene verlaging, die nergens in Europa door de spoor-
wegen bezorgd is.
§ 4. Maar dat hooger tarief, dat bij het geringer personen-
en goederewwvervoer al dadelijk een eerste vereischte is, om
spoorwegen bestaanbaar te maken, wordt nog door eene
tweede omstandigheid dringend noodig gemaakt, en die om-
standigheid is: de grootere duurten èn van aanleg, èn van
exploitatie èn van onderhoud. Behalve de post voor onteige-
ning, is alles op Java veel duurder dan in Europa. Ter-
wijl men daar op de hulp van honderden fabrieken van
allerlei aard kan rekenen en dus nimmer om een ofander
materieel verlegen behoeft te zitten, ontbreekt op Java ge-
noegzaam alles. Niet alleen moet al het materieel met groote
kosten uit Europa worden ontboden , maar de ateliers voor op-
stellen, herstellen, enz. moeten in alles voorzien; bijna
nergens vindt men hulp van particuliere industrie. De trac-
tementen aan ambtenaren, aan commissiën van toezigt of
raden van administratie, in Europa en Java, zullen zéér
j hoog klimmen. Eindelijk komt daarbij nog eene reden van
duurte, die in het klimaat lägt, en die bestaat in den meer-
deren gevallen regen , onregelmatige verdeeling van dien ge-