HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 926.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

j 5
L § 5 De vraag of stoomspoorwegen op Java bestaanbaar
L zijn, zou ontkennend moeten beantwoord worden, indien
V daartoe dezelfde voorwaarden noodig waren als in Europa. ,
Daartoch denkt men niet aan stoom­spoorwegvervoer, dan
. ‘ bij eene beweging van 60 000 à 80000 tonnen van ruim
_ 16 pikols, of van 1 tot là millioen pikols over de geheele
j lengle der baan. een gemiddeld tarief van 5 centen per
. tonmijl, heeft men dan f5000 tot f4000’ bruto­inkomsten
, per kilometer (van duizend ellen natuurlijk, zooals in de
; concessie der spoorweglijn Samarang­Vorstenlanden wel de-
l gelijk bepaald is); even genoeg om gemiddeld 2à tot 5
V treinen daags in elke rigting te doen loopen. `Verlangt men
, dan, zelfs bij slechts f80 000 aanlegkosten per kilometer,
, nog (té pct. rente of f5600 per mijl, dan moet eerst nog':
, of dit vervoer verdubbelen en dus tot 2 à 2g millioen
T pikols over de geheele lengte der baan klimmen; ‘
I of een groot personenvervoer het goederen­vervoer te
- hulp komen.
I Bij een tarief van cent per hoofd gemiddeld over ééne
j mijl, moeten dan nog 112 500 reizigers overden geheelen afstand
- vervoerd worden.
, Slaat men nu een enkelen blik op den uit- en invoer van
1 Java, over eene menigte inschepingsplaatsen verdeeld, van
3 Anjer tot Banjoewangie langs de noordkust, en op de Wijn-
koopersbaai, 'l`_jillatjap, de baai van Patjitan en anderen op
I. de zuidkust, dan is het duidelijk, dat niet ééne daarvan
3 het goederen­vervoer kan bezitten, dat in Europa noodig
ä wordt geacht. En wat het personen-vervoer betreft, dit zal
P betrekkelijk gering zijn, wat Europeanen, vreemde ooster-
t lingen, Chinezen en iulandsche hoofden betreft, wegens
1 hun gering aantal. Het zal aanzienlijk kunnen aan inlan-
_ ders, wanneer men zeer bevolkte streken opzoekt; maa1·
t het tarief zal dan zoo laag moeten zijn, in verhouding tot .
1 de zéér dure exploitatie, dat ook daarin niet, als in Europa,
de grootste winst te zoeken valt. Dit alles betreft spoot-
V_ wegen uit het binnenland normaal op de kust gerigt. Lijnen
B evenwijdig aan de kust leveren nog minder vooruitzigt op;
lj; voor het in- en ontsehepen toch zijn bijna alle punten van _
G Java`s noordkust even goetl, of wil men liever even slee/il;
en niemand zal er aan denken om, ten gerieve van een
j_ klein verschil, zijne goederen 50, 60 of meer kilometers
._ evenwijdig aan de kust te verplaatsen.
C Oppervlakkig beschouwd zouden dus spoorwegen voor loeo-
motiefilienst op Java onmogelijk schijnen. Bij nadere be-