HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 3

JPEG (Deze pagina), 649.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

I;
jl
« N O T A
l
l
ovmt
D E N A A N L E G
l VAN
i
l
SPOORWEGEN EN KANALEN
O P J A. V .A.• ,.

l § 1. Bij koninklijke besluiten van den 11den Junij 1860
n°. 42 en 45 werd de ondergeteekende aangesteld tot advi-
seur voor technische zaken bij het ministerie van koloniën
en aan hem eene commissie, die ongeveer drie jaren zou
duren, opgedragen, om een onderzoek in te stellen naar den
toestand van het transportwezen op Java en naar de mid-
delen om het te verbeteren. Den 7den Februarij 1861 op Java
aangekomen, kon hij den 15den Maart het terreimonderzoek
aanvangen. In Augustus 1865 plotseling en bij den dag
ontslagen, zoodat hem niet eens de tijd gegund werd om de j
dienst (over geheel Java verspreid) behoorlijk over te geven, l
heeft hij in ‘t geheel 29 maanden gehad om zijne taak te I
volbrengen op een eiland, dat viermalen het oppervlak van
Nederland heeft, en van welks drie vierde gedeelten geen
E kaarten bestonden. Na aftrek van eenige, niet met het klimaat
in verband staande ongesteldheden, wordt die tijd tot 27
maanden teruggebragt. In December 1865 zou de onderge-
teekende zijn eind­rapport hebben ingezonden, waartoe nog
het bezoeken van Patjitan, Bezoeki, Banjoewangi ,een deel
van Bembang en de berg­districten van Cheribon noodig was ,
toen hij daarin door bovengenoemd ontslag verhinderd werd.