HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 23

JPEG (Deze pagina), 896.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

23 l
l
in ï structie van assen en raderen, snelheid, enz. voor die gemid-
jj delde helling Tgï aannemende, zoo vindt men voor de lengte:
Li- g in de vlakte ........... 15000 ellen.
en _ ter bestijging met sterke krommingen van
ill ~ 250 el straal, 120 malen de hoogte of . . 50000 »
1t -­-­-l
ik g Te zamen. . . 45 000 ellen.
Q-
>l· Bij ongelijkmatige helling van het terrein, die èn in de
le de oostelijke nu aangenomen berglijn èn in den zijtak ge-
Gt jl vonden wordt, kunnen geene afstanden in regte lijn gemeten
en worden. Men moet de heuvelruggen passeren:
r- Q of met tunnels, wanneer zij zeer steil maar kort zijn,
ik ­ wat op Java veelal het geval niet is,
er j of met aanmerkelijke vermeerdering der lengten.
ie Het derde middel: toepassing op enkele punten van steilere
1e q hellende vlakken kan hier niet in aanmerking komen. Als
»l· Y men toch de westelijke bergrigting om één hellend vlak
zn Q afkeurt, zou het meer dan ongerijmd zijn in de oostelijke ‘
e, ; berglijn van den minister met zijtak drie hellende vlakken
g- aan te brengen.
en V § 18. Groote verlenging der spoorweglijn is dus onver-
mijdelijk, wil men niet detngerijmdheid begaan van eene
is { lün om de hellingen af te keuren, en dan, met vermeer­ ·
n. dering der lengte en kosten nog steilere hellingen aan te
n· nemen. Maar die verlenging der baan werpt niet alleen de
economie van den aanleg omver; maar ook het geheele ver-
r­ tier wordt in de waagschaal gesteld. Goederen, die tegenl
ld cent per pikol en per mijl met voordeel langs de voorge-
in E spiegelde 55 kilometers van Ambarawa langs Tempoeran
$0 naar Samarang konden worden vervoerd, zullen dien weg
er I; niet volgen als die, de slingeringen der baan en het ver­
50 plaatsen van het centrale punt mede gerekend, zooveel langer E
or wordt als zal afhangen van de hellingen die men verlangt.
er Het tarief moet dan verlaagd worden, en de geheele winst
le Vl op de exploitatie gaat verloren. j
le Ook de gouverneungeneraal had in zijne memorie, bij l
ie de concessie­aanvrage gevoegd, dit nadeel der omwegen met
r- het oog op het tarief, over het hoofd gezien. Zijne excel-
zn lentie zeide: «de goederen kunnen even goed van Magelang l
n. « naar Djocjo als naar Ambarawa worden gebragt. » Eigenlijk i
n- is Ambarawa iets digter bij, maar op een paar palen kom j