HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 21

JPEG (Deze pagina), 928.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

x
<
21 l
p en daaraan op het papier het nadeel te ontnemen (in des j
ondergeteekenden°s rapport van den 4den September 1862 l
r- aan den gouverneungeneraal aangewezen) van namelijk de
2- Kadoe en andere bergstreken af te snijden, heeft de minister
s- van koloniën regte zwarte strepen op de kaart als spoor-
·, ,1: wegrigtingen doen aangeven. BQ de twee l1euvelruggen,die,
i- ff in het ontwerp van den ondergeteekende, hellingen van g
n 1 op 60 vorderden, heeft de minister er nog twee andere
, doen voegen, als: 5
d a. Eene tusschen de Kali Pringapoes en de Kali Toentang,
i. benoorden Tempoeran. Hier zullen hoogstwaarschijnlijk hel- 1
t A lende vlakken van 1 op 20 a 50 in beide rigtingen noodig zijn. j
.· b. Een plateau tusschen '[`empoeran e11 Repaking, dat zich -
, circa 80 ellen boven de dalen van de Toentang en Kenteng
·­ E verheft.
1 t· Door nu van Tempoeran een zijtak op de kaart te tee·
‘- kenen naar Ambarawa, en in die rigting, even als in de
­ f hoofdlijn, de afstanden over bergen, ravijnen,rivieren, enz.
1 Qi in regie lün te meten, is het den minister op het papier
t gelukt, een zoogenaamd spoorwegstelsel van 168 kilometers t
1 av lengte te leveren, dat, al wederom op het papier, aan alle j
vereischten voldoet. Ook in den zijtak zullen, bij de opge-
i g geven lengte, hellingen van 1 op 20 of daaromtrent voorkomen. l
­ A l 5. De vüfde lijn in eindelijk de tnesleltjlce berglijn, door j
­ In den ondergeteekende langs Oenarang, Ambarawa, Salatiga
, s en Boyolalie naar Djocjokerta ontworpen; terwijl een zijtak l
j van Djatianom naar Soerakerta zeer gemakkelijk maar Weinig
‘ noodzakelijk is, vooral wanneer de bevaarbaarheid der
2 Solo·rivier en Denteng in verband 111Ct het Progo­kanaal 4
­ ·` tot stand koint. Dan zou er zelfs niets tegen zijn, den SjJOOI`· t
ç _V 1 weg aanvankelijk, hetzij te Banjak, hetzij te Brambanan, j
· aan dat kanaal te laten eindigen. In deze westelijke berglijn .
, · zijn , even als in de oostelijke, de maximum­hellingen 1 op 60,
. buiten één helle11d vlak bij Sekarang waar de helling (even
, ; als in den oostelijken spoorweg van den minister) 1 op 20 ·
. zal zijn. De lengte der lijn tot Djocjokerta is slechts 152
i 1 kilometers, en alle afstanden zijn zoo kort als het terrein 1
E toelaat. Die lengte is op het lerrein en op kaarten van 1:5000
i en 1 op 10 000 langs alle bogten gemeten, en dus niet te _
kort opgegeven, zoo als bij voorloopige meting van nog niet
j geheel getraceertle lijnen al ligt het geval is.
De lijnen van den minister, die, behalve hellende vlakken j
jg va11 1 op 20 et 50 in /L00/tllijn en zvjta/c, hellingen van . j
1 op 60 hebben in de hoofdlijn, en van 1 op 40 in den