HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 904.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

Z ¤
‘ `
' 17 j
J Tevens kan dan een schip met manschappen ofmaterieel,
*P i in één dier havens aangekomen , zijne lading over het geheele =
15 eiland verspreiden. Natuurlijk zou eene spoorwegverbinding l
V, van alle havens onderling nog beter voor de verdediging
EV zijn, maar de kosten daarvan zouden zoo groot, het nut j
*5 in tijd van vrede betrekkelijk zoo klein zijn, dat het middel j
U wel eens erger kon zijn dan de kwaal. j
2 In een artikel van de Revue des deux moncles van het i
BV laatst van 1861 of het begin van 1862 , heeft de heer Ca-
1 simir Perier eenige beschouwingen geleverd over de ver- j
NS A houding der onzijdige mogendheden bij een oorlog tusschen j
P A twee of meer staten. wilde het daarhenen brengen,dat {
.0 i de feitelijke blokkade ook nog niet voldoende wierd ver- 1
5 i klaard, maar alleen de blokkade wierd geërbiedigd van
il plaatsen, die feitelijk ter zee en te land ingesloten zijn.
5* Kon zoodanige toestand in het leven worden geroepen, dan j
1* was het blokkeeren van Java zoo goed als onmogelijk ge-
maakt, en het grootste gevaar aldus, langs diplomatieken
ä weg, afgewend.
P Van de veronderstelling uitgaande, dat nog in geene
d jaren een algemeen spoorwegnet op Java uitvoerbaar is, j
g l heeft de ondergeteekende getracht de zoo nuttige verbinding
der havens onderling op meer economischen weg door j
IC kanalen en rivieren te bereiken.
Ir
¤ § 14. De vraag of een spoorweg kan aangelegd worden
9 en of die met locomotieven dan wel met paarden en buffels
li kan worden bediend, hangt eenvoudig af van de drukte
l' der te verwachten beweging. Kan men op spoedige uitbrei-
l- ding van personenvervoer rekenen, dan is dit eene reden j
9 om stoomvervoer aan te raden. Er zijn omstandigheden, =
H waarin snelheid van vervoer een hoofdvereischte is, en om
l‘ j die reden zou de ondergeteekende stoomspoorwegvervoer
€ j tusschen Batavia en Buitenzorg aanraden. /Vaar echter dat 5
l· personenvervoer niet zoo spoedig eene groote uitbreiding j
­* Wacht, daar zal de massa te vervoeren goederen den door- .i
U l slag geven; en bij een betrekkelijk hoog tarief centen
"‘ per pikolpaal of lg cent per pikolinijl) zal een vervoer van
·· 400000 pikols over den geheelen afstand (slechts 25000
t ton en slechts ä van hetgeen men in Europa noodig acht)
I` met eenig personenvervoer, en met veel te verwachten
P lj vervoer van kleine pakken, redelijke uitkomsten belooven.
· Men heeft dan al dadelijk f 8000 inkomsten aan goederen- j
l vervoer per paal, of fö 555 per mijl. gj