HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 16

JPEG (Deze pagina), 883.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

iïl ` ii
i
J!

j 16 i
de scheiding der zuid- en oostwaarts vloeijende rivieren. N
Nu kan men water uit de Progo boven Bligo verkrijgen op i
het peil van 159 tot 152 ellen boven de zee; het kan langs
een vlak terrein geleid worden naar Brambanan en daar,
langs de Denkeng en een paar zijtakken, naar de Solo­rivier
vloeijen. Worden nu op de boven­Solo­rivier en Denkeng
reservoirs aangelegd, dan kan men voorbeeld bij 72 uren
aanvoer à 20 teerling ellen in de secunde, gedurende 12
l uren 120 teerling ellen in de secunde naar de Solo­rivier
voeren, om deze twee malen 's weeks bevaarbaar te maken.
Het 27 kilometers lange aanvoerkanaal van Bligo tot A
Brambanan zou voor 50 teerling ellen aanvoer moeten in-
gerigt zijn. 5 teerling ellen in de secunde zouden in Djocjo
zelf kunnen verbruikt worden ter bevloeijiug, terwijl 5 ?
teerling ellen zouden vormen: eerst een bijna horizontaal
kanaalpand tot Bangak, om vandaar, als kleiner bevloeijings­
kanaal, met grooter verhang, tot bevruchting van Soek0­
­ wati noordwaarts te worden geleid.
1
§ 15. Alvorens over te gaan tot de beschouwing over der
spoorwegrigtingen, zij het den ondergeteekende veroorloofd
eenige zeer algemeene beschouwingen over de verdediging i
van Java hier in te lasschen.
Het grootste gevaar voor Nederland bg een oorlog ligt ij
zijns oordeels in het blokkeren van Java. Wordt de aanvoer j
van manschappen, wapens, enz. gedurende eenige jaren
afgesneden, dan smelt het aantal bruikbare europesche
troepen zoo snel, dat spoedig alle tegenstand onmogelijk
· wordt. Het beletten van den uitvoer zon spoedig de finan-
tien van Nederland in een jammerlijken toestand brengen.
In vroegere jaren was het aankondigen eener blokkade
voldoende, om die als bestaande te doen aanmerken. In
1856 echter is op het parüsche congres het beginsel aan- L
genomen, dat alleen die blokkade wordtgeëerbiedigd,.Welke j
door eene voldoende scheepsmagt feitelijk wordt uitgevoerd.
Om dus Anjer, Vlïünkoopersbaai, Batavia, Samarang, '1`ji­
4 latjap, Soerabaija, enz. te blokkeren, moet voor elk van j
die plaatsen eene scheepsmagt zün geplaatst. ls nu bij voor-
beeld Midden­Java door een spoorweg verbonden met Sa-
" marang, door eene bevaarbare Solo­rivier en een kanaal uit
l de Progo met Soerabaija, door kanalen met 'l`_jilatjap,door
een goeden gewonen weg met Patjitan, dan zijn reeds vier ij
ll vijandelijke eskaders noodig om de blokkade van Midden-
ll Java feitelijk te voltooüen.
il
`il i
jl
) ;
ij i