HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 12

JPEG (Deze pagina), 825.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

Wit l
C.
· 12
te doen. Als brandhout behoeft men geen koflijheesters te
planten. Vandaar dan ook, dat tusschen Poerwodadi en
Solo de koffijopbrengst van een paar pikols op Soeko­
Djenkilon (120 tot 150 el + zee) van 1861, in 1862 is
ingetrokken en door tabak vervangen;dat Mad_jenang,meer
oostwaarts, slechts 24 pikols produceert, en ook vroegere
pogingen, om in die streek koffij te planten, mislukt zijn.
j Met het oog op °t vervoer, dat men bij een spoorweg wacht,
en waarbij natuurlijk met honderd duizenden pikols moet
gerekend worden, kan men dus geheel onjuist noemen,
wat de gonverneur­generaal in zijne memorie zegt:
«I(0f[I,joanplcuztz`12gen mju er.» 3
Ja, kan men daarop antwoorden, maar op welke schaal
en met welke uitkomsten? De indigo·cultuur vindt men i
naast de suiker­oultnur in de vlakte. Voor beide wordt de
aanwezigheid van levend water vereischt. Dit nu ontbreekt
ten eenemale op het bergvlak, dat rondom Saren in
Soekowati ligt. De aard der gronden is er goed, en die
streek zon door een bevloeijingskanaal eene schoone toe-
komst te gemoetgaan. Ook de Soekowatisehe landen, op den
regter Solo­oever, omstreeks Seragen , enz. hebben geen water
genoeg, en er bestaat daar eene suikerfabriek, die 5 pikols
per bouw opbrengt, wat toch geen prachtig resultaat is.
Al wederom geheel onjuist is dus de bewering van den _
gouverneurgeneraal: dat de landstreek benoorden Solo voor
suiker- en indigoteelt geschikt is.
Dit is alleen het geval met de landstreek bewesten Solo,
naar Kalitan, Tjokro, de grenzen van Djocjo, enz.; niet
met Soekowati. Slechts eene kleine vlakte, benoorden de
rivier Karang­Gedeh en bezuiden de Kedoeng-Bandong, ge-
legen tusschen Karang­Gedeh en Repaking, zou welligt eene
suikerfabriek kunnen onderhouden.
De thee-cultuur gelukt, zoo als bekend is, het best op
5000 tot 4000 voet (900 tot 1500 el) hoogte. Maar thee en
tabak zijn, even als indigo, producten, welker gewigt
panden wordt opgegeven en die te weinig Zonnen aan-
{ brengen, om een spoorweg te voeden. Het zijn goede
toevallige baten voor een spoorweg, omdat ze in eene hooge
klasse van het tarief kunnen geplaatst worden, maar ook
I niet meer.
[ § 9. Onder de inlandsche producten bekleedtde rijst eene
eerste plaats. Het is bekend dat die het best gelukt op
if
O
ll .