HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 894.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

ll
, Hetzelfde zal het geval zijn, wanneer men drie malen eene
t hoogte van 255 ellen, of vier malen eene van 175 ellen
1 moet bestijgen. Blijft de langste en steilste helling als in
3 het eerste geval, dan blijft het gewigt der locomotiefonver­
anderd; en ook de slijtage aan materieel, het verbruik van
_ brandstoffen zal ongeveer even groot blijven.
1 Dan alléén zou de zaak gunstiger worden, wanneer men
, bijvoorbeeld 20 of meer verdeelpunten van zeer geringe
Q hoogte had; omdat dan de verkregen snelheid bij het afdalen
[ zou kunnen geutiliseerd worden bij het bestjjgen der vol-
gende klimming. Maar bij het bestijgen van hoogten van
1 140 tot 100 ellen, die 8 tot 6 kilometers lang worden,valt
1 daaraan niet te denken. .
7 Drie verdeelpunten van 250 el boven de zee,of twee van
550 el, geven dus geen merkbaar voordeel, wat gewigt der
locomotieven, verbruik van brandstoffen, slütage van mate-
._ rieel betreft, boven één verdeelpunt op 700 ellen boven de
8 zee. Uit het oogpunt van de gezondheid der westersche
8. bevolking, geleidelijke ofschoon altijd geringe uitbreiding
,_ van het europeesch element en de teelt van verschillende
[1 gewassen, als: koffij, europeesch graan, vruchten, aard-
6 appelen, enz. is de grootere absolute hoogte een bepaald
H voordeel.
Ten slotte zij nog aangemerkt, dat op het bergvlak
C 2 van Bandong en tot Tjitlalengka toe, spoorwegaanleg op
T ' geene groote terreinbezwaren zal stooten; en toch ligt die
,t vlakte 700 tot 720 el boven de zee.
;_ Alles hangt er van af, hoe men op die hoogte kan komen
2, en de grootste bezwaren vindt men gewoonlijk op een. veel
d lager peil, bij het verlaten der vlakte. Dit is ook in Europa,
H bij voorbeeld bg Ans boven Luik, bij Hochthal tusschen
B Dusseldorp en Elberfeld, het geval.
1
1; § 8. De hoogte boven de zee en de voorraad van levend
T water zijn de twee hoofclelementen, van welke de teelt der
meeste gewassen afhangt. De koffijteelt geeft de beste uit-
,8 komsten boven de 500 el, en tot 900 tot 1000 ellen toe
E, (1000 tot ruim 5000 voet). Toelong, bezuiden Boyolali,
D even beneden de 500 el gelegen, was vroeger een kofftijland.
jg Nu is op het laagste gedeelte (280 el en daaromtrent) de
is suikerfabriek Tjokro gebouwd en de koffijcultuur ingetrok-
Ef ken. Hooger vindt men zelden (althans met goede uitkom-
lt sten) suikerfabrieken. Lager vindt men wel goede koffijboomen,
maar die zeer weinig boonen geven, en om deze tochisliet