HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 9

JPEG (Deze pagina), 675.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

7
Artrugnïi Nizenx.
Zoowel de leverantie van het padie contingent of tjoe­
kee door de lands opgezetenen aan de pachters, als de
heffingen der kleine middelen, zullen geschieden op de-
zelfde vvnze als de eigenaren van het land Pondok Gedeh,
daartoe gerechtigd zijn, zonder dat daarin door de pachters
. eenigzins va11 de geoorloofde costumen mag worden afge-
weken of eenige verandering kan worden gemaakt.
Met uitzondering der warotigs zal de heffing nimmer
het een vüfde mogen overschrijden.
gt; ARTIKEL TIEN.
Wanneer de heffing door de pachters bn wüzc van tjee-
kee geschiedt, dat is door het heffen van het een vijfde
gedeelte van het werkelijke gewas bn het snijden, zullen
’ de pachters zorg dragen, dat er tijdig commissies aanwezig
zün en de planter niet verhinderd worde de padie te
geschikter tüd te snijden.
ARTIKEIJ ELF.

` _ { In het algemeen zullen de pacliters stiptelijk opvolgen
de Gouvernements bepalingen omtrent de particuliere lan-
derijen, voornamelük die voorkomende in staatsblad acht-
tien honderd zes en dertig nommer 19, alsmede alle
Gouvernements bepalingen, die omtrent particuliere lan-
derijen mochten bestaan of nader vastgesteld zullen worden.
. ‘ Voor de getrouwe nakoming van alle welke bepalingen
de pachters geheel verantwoordelnk zijn, zonder immer
eenige schadevergoeding of vermindering van paclitschat
ten gevolge dezer bevelen van den verpachter te kunnen
vorderen.
ARTIICEII TWAALF.
Van nieuw aangelegde sawahs zal over het eerste oogstjaar
een tiende- en over het tweede en volgende oogstjaren het