HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 8

JPEG (Deze pagina), 703.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

6
ARTIKEL Znvniv.
De pachter van het tweede perceel of die der beide
perceelen is gehouden uit de pakhuizen te Srogol, ïlljiboe-
raüoet en Passir Pogor maandelijks, te beginnen met de
eerste maand, waarover deze verpachting loopt, zooveel
padie van zeer goede kwaliteit aan den verpachter te
verstrekken, tegen twintig gulden de tjaing van een dui- '
zend katties, als door dezen zullen worden aangevraagd
mits de aangevraagde, hoeveelheid jaarlnks niet overschrij-
de 700 tjaings van een duizend katties, waarvan 450
tjaings te Srogol, 80 tjaings te Tjiboeraüoet en 170 tjaings bi
te Passir Pogor.
Van hetgeen onder ultimo van elk paohtjaar zal blij-
ken minder aan padie te zgn geleverd dan voormelde 700
tjaings, zal het verschil tusschen den gestelden prijs van
twintig gulden de tjaing en den op dat oogenblik be- ’
staanden marktprijs door den pachter in de kas van de
administratie te Moearah worden gestort.
Evenzoo, wanneer meer mocht zgn geleverd, zal het
verschil in voege voormeld, door den verpachter over dat
meerdere worden voldaan. W
Over het eerste paehtj aar staat het den betrokken pachter A
vrn om tot den eersten ingetreden oogst, in stede van il
padie, rnst te leveren, naar de rede van twee en vnftig
gantangs rust voor een tjaing padie, mits de qualiteit niet
minder dan het monster, waarvan in het slot van het
vorig artikel gesproken is. j .
ARTIKEL Aonr.
De pachters zullen zich onthouden van alles wat hinder
zou kunnen toebrengen aan de koflij- en suiker cultuur.
Daarentegen kunnen zij in overleg met den verpachter
telken jare de padie, op zoodanige tijdstippen doen planten,
als partgen in het algemeen belang zullen noodig achten.