HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 7

JPEG (Deze pagina), 770.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

I
I
I
I 5
I Wordende voorts ter verduidelijking van het boven-
staande aangeteekend, dat, behoudens de tjoekee klappa,
de vrucht boomen en bamboes van den Inlander geheel
onbelast worden gelaten, terwül de onderwerpelijke ver-
pacliting zich mede niet uitstrekt tot de padjak lengan
(grondhuur) noch tot de houtkap.
I Airrixnr. Zns.
De pachter van het eerste perceel of die der beide per-
I ceelen is gehouden uit de pakhuizen te Bendongan, Tapost,
‘^ Nangleng en Passir Bontjoij, maandelüks, te beginnen 1net
de eerste maand, waarover de verpachting loopt, zooveel
padie van zeer goede qualiteit aan den verpachter te ver-
, strekken, tegen twintig gulden de tjaing van een duizend
j katties, als door dezen zal worden aangevraagd, mits de
j aangevraagde hoeveelheid jaarlijks niet overschrüde 500
I tjaings van een duizend katties, waarvan 130 tjaings van
I te Bendongan, 225 tjaings te Tapost, 80 tjaings te Nan-
I gleng en 65 tjaings te Passir Bontjoü.
Van hetgeen onder ultimo van elk pachtjaar zal blu-
ken minder aan padie te zün geleverd dan voormelde
.7. hoeveelheden, zal het verschil tusschen den gestelden prijs
van twintig gulden de tjaing en den op dat oogenblik
bestaanden marktprüs door den betrokken pachter in de
I kas van de administratie te Moearah worden gestort.
Evenzoo, wanneer meer mocht zijn geleverd, zal het verschil
in voege voorschreven, berekend over dat meerdere, door
den verpachter worden voldaan.
Over het eerste pachtjaar zal het den betrokken pach-
I ter vrüstaan om tot den ingetreden oogst, in stede van
j padie, rnst te leveren, naar de rede van twee en vüftig I
gantangs rüst voor een tjaing padie, 1nits de qualiteit niet
minder zü dan een monster, vervat in eene stopflesch
I gesloten en met het ambtscachet van mü notaris verzegeld
j en ten mijnnen kantore berustende.
,
I
I
I