HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 6

JPEG (Deze pagina), 745.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

I
I
I
4 I
betalende de gewone heffing van een vijfde over deze
velden, berekend naar den plaatselijken marktprns tüdens
het snijden.
Deze betaling vervalt, zoodra de verpachter van bedoelde
sawahs weder afstand mocht doen e11 de pachter zijn recht
op het een vüfde van het padiegewas zal kunnen doen gelden.
Secundo. Het recht van heffing, waaraan de zoogenaam-
de kleine middelen onderworpen z§n. Onder die kleine
middelen worden uitsluitend verstaan:
ct. de tien warongs op de landen Tjiawie en Bendongan
genaamd Tjiboedik, Sissepan, Bandjerwaroe, Tjibedoek, ` I
Tapost, Tjikalang, Tjiinandeh, Bitoeng, Bendongan en W
Passir Moentjang; ·
b. de vijf warongs op het land Tjidjeroek, genaamd.
Pamoüanan, Tjihideng, Tjibadak, Srogol en Gombong;
0. de tjoekee areen. I
Hieronder is niet begrepen de areentuin, genaamd
Tengek op het land Tjiawie, die door den verpachter gere-
serveerd wordt;
d. de tjoekee kebon, of tuinhuur, doch in geen geval 1
van tweede gewassen (polowidjo) op sawahs, woonerven,
of in de kampongs, tenzü die tweede gewassen van dien l
aard zün, of op zoodanigen tüd geplant, dat daardoor het
planten vrn padie op den gewonen tüd belet wordt, in I
welk geval de pachter ook van dergelijke gewassen tjoekee
mag heffen, met dien verstande evenwel, dat nooit meer p
dan eens in het jaar van dezelfde gronden heffingen mogen
gedaan worden;
e. de tjoekee kiraij;
f. de tjoekee klappa.
In dezen afstand zün niet begrepen de bestaande of ·
nader aan te leggen aanplantingen van den verpachter,
waaronder in de eerste plaats verstaan worden de koffij­­
cultuur, alsmede de nog bestaande theetuinen, noten- en
vanille-aanplantingen, aan welke de pachters geen hinder I
hoegenaamd mogen toebrengen, zoomede de bamboe tuin I
bü de kampong Babakan Djampang. j

I
I
I