HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 5

JPEG (Deze pagina), 693.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

e
1

1 3
rl
z
J A irrrnnn I)1<u·;.
E Gedurende den tijd van beraad, in artikel 1 bedoeld,
l wordt geen onderhandsch bod aangenomen.
3 Bij niet toewüzing der pacht aan den hoogsten bieder
of de hoogste bieders, wordt op een nader te bepalen
dag tot herverpachting in het openbaar overgegaan.
An’r11§1;r, Vmn.
De verpachting geschiedt voor den tüd van vijf ach-
Q, tereenvolgende jaren, aanvangende den eersten Januari
Q 1884 en alzoo eindigende ultimo December 1888.
E
Airrinieri Vmr.
De omschrijving van hetgeen verpacht wordt is als volgt:
'& primo het den eigenaren toekomend recht van hefiing
j van het een vijfde van het padiegewas, hetzij bij wüze
E van tjoekee, hetzij als contingent.
In het tweede perceel is mede begrepen het ressort van
de onderneming Srogol, met dien verstande, dat de gronden,
V sawahs en anderen, uitmakende het etablissement of
V behoorende tot de suikeronderneming Srogol, ter beschik-
king blijven van den verpachter, welk ressort begrensd
l wordt als volgt: ten westen door de grenzen der Preanger
ä Jiegentschappen; van daar loopende naar het noorden tot
aan de rivier bij de vroegere suikermolen Goinbong en
* van deze rivier langs de rivier Gombong tot aan hare
1 uitwatering in de Tjidanie.
§ Ten zuiden en oosten door de rivier Tjidanie van af
de grenzen der Preanger Regentschappen, tot aan de ver­
‘ eeniging van de Tjidanie met de rivier Gombong.
l De verpachter behoudt zich het recht voor, om nog
j andere sawahs, buiten het ressort der onderneming Srogol
{ voor de suiker- of andere cultures af te zonderen en daar-
l over te beschikken, mits in dat geval aan den pachter
j