HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 14

JPEG (Deze pagina), 636.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

12 l
borgen, zullen de pachters of zal de pachter onmiddelük i
een anderen borg ten genoegen van den verpachter 1noe­ I
ten stellen.
ARTIKEL VIER EN TWINTIG.
De pachters zijn verplicht vóór het ingaan van elk jaar
aan den verpachter op te geven welke Chinezen bg hen
in dienst of houders van warongs zijn.
Zn zullen slechts het hoogst noodige getal Chinezen in A
, dienst mogen nemen, of als houders of huurders aannemen.
A Ingeval andere dan de door de pachters opgegeven Chi- A
j nezen worden in dienst genomen, moet daarvan aan den «
verpachter kennis gegeven worden. A
ARTIKEL VIJF EN TVVINTIG.
De pachters moeten een of twee gegoede borgen hebben,
die voor pachtpenningen en vergoedingen solidair met hen ë
aansprakelijk zgn. _
ARTIKETI ZES EN TWINTIG.
De pachters zullen binnen acht dagen, na de aan hen
gedane toewijzing der pacht, aan den instrumenteerenden ',
notaris produceeren de quitantie van de betaalde vendu- _
procenten, ten einde tot sluiting van de definitieve pacht-
contracten te kunnen overgaan.
ARTIKEL ZEVEN EN TNVINTIG. ‘
De kosten der acte van Voorwaarden der Verpachting
van de openbare opveiling, van de advertentien en de
nader op te maken definitieve pachtcontracten, komen ten
laste va11 de respectieve pachters. .
2
O
U
{
E