HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 13

JPEG (Deze pagina), 701.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

l
l
l
E
E ll
5
5 ` ARTIKEL TWVINTIG.
Het is den pachters verboden hunne rechten aan ande-
Q ren af te staan, zonder schriftelüke toestemming van den
4 verpachter.
ARTIKET, EEN EN TXVINTIG.
De molens en andere daartoe behoorende gebouwen,
waaronder die bestemd tot huisvesting van den pachter
op het land Tjiawie te Wangoen aanwezig, welke door den
pachter van dat perceel voor de som van drie duizend
2 gulden worden overgenoemen, worden door den verpachter
W
{ bij expiratie der pacht tegen taxatie teruggenomen.
De te Pamonanan door den tegwoordigen pachter ge-
occupeerde molens en andere daartoe behoorende gebouwen,
I waaronder die, bestemd tot huisvesting van den pachter,
‘ worden door den betrokken pachter tegen taxatie over-
j genomen en door den verpachter bn expiratie der pacht
I tegen taxatie weder teruggenomen.
` De in dit artikel bedoelde molens en andere gebouwen
_ worden den pachters in goeden staat geleverd en bn het
Q einde dezer overeenkomst in goeden staat weder opgeleverd.
E ARTIKEL TWEE EN TWINTIG.
Ingeval de pachters of een hunner tusschentnds moch-
, ten of mocht komen te overlijden, gaan de rechten en
verplichtingen, uit deze verpachting voortspruitende, op
hunne of züne erven en rechtverkrijgenden, op denzelfden
voet en voorwaarden over, behoudende de verpachter zich
nochthans het recht voor, om, desverkiezende de over-
eenkomst, met het einde van het dan loopend jaar, als
geëindigd te beschouwen e11 daarvan door eene eenvoudige
kennisgave te doen blüken.
ARTIKEL DRIE EN TVVINTIG.
. Bh overlijden, failliet verklaring, als anderzins van een der
l