HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 12

JPEG (Deze pagina), 698.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

I
l
l
l
’ l
10 j
f
a. een padie pakhuis, gelegen te VVangoen, lang honderd ï
drie en dertig voet, breed dertig voet op houten stijlen, ,
met pannen gedekt, voorts met een houten geraamte en E
bamboezen wanden; '
b. een padie pakhuis, gelegen te Yvangoen, lang hon-
derd achttien voet, ·breed acht en twintig voet, op houten
stijlen met pannen gedekt, voorts met een houten ge- J
raamte en bamboezen wanden;
0. een padie pakhuis, gelegen te Tapost, lang acht en
veertig voet, breed twintig voet, op houten stijle11 met
atap gedekt en van bamboezen wanden voorzien;
ci. de aanwezige bergplaatsen te Bedongan, Nangleng
en Passir Bontjoij; i
e. een padie pakhuis, gelegen te Pamoijanan, lang twee
honderd een en twintig voet en breed drie en dertig voet,
van houten stijlen en met pannen gedekt, voorts met een ,
houten geraamte en bamboezen wanden; _'
f. een padie pakhuis, gelegen te Srogol, lang zeventig
voet een breed twee en veertig voet, van houten stijlen
en 1net pannen gedekt, mede van bamboezen wanden
voorzien; i
g. een padie pakhuis te Tjiboeraijoet, en #
h. een padie pakhuis te Passir Pogor. Q
Al welke pakhuizen en bergplaatsen door de respec­
tieve paohters in goeden staat moeten worden terug ge-
leverd, uiterlijk vier maanden na expiratie van het con-
Y tract, zullende inmmiddels de kosten van onderhoud en i
reparatie van elken aard voor rekening van den betrok-
ken pachter zün.
« Anrimzr, NEGENTLEN.
De respective pachters zijn verplicht in de pakhuizen
te Tapost, Bendongan, Nangleng, Passir Bontjoij,Pamoi_j­ .
anan, Tjiboeraijoet, Srogol en Passir Pogor. steeds zoo-
danigen voorraad padie te hebben, dat aan de aanvragen
van den verpachter ten allen täde kunne voldaan worden. '
i