HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 11

JPEG (Deze pagina), 702.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

l
i
E
9
l Ammnr. Zasrmx.
De tjoekee of contingent padie, welke ten gesamenlüke
bedrage van 700 tjaings in de pakhuizen te Tjiboeraijoet,
l Srogol en Passir Pogor moet worden geleverd, zal moeten
afkomstig zün van de verst van Pemoijanan en dichtst
bü Tjiboeraijoet, Srogol en Passir Pogor gelegen padie
5 velden, waarvan door den verpachter eene aautooning zal
worden gedaan.
Airriiïnn Zmvnxmicx.
De betaling van den pachtschat zal geschieden in maan-
delüksche betalingen va11 een twaalfde ten kantore van
, de administratie te Moearah, zullende elke termün vóór
" den laatsten der maand, waarover de betaling loopt, moe-
ten worden aangezuiverd.
1 Over het eerste pachtjaar echter geschiedt de betaling
vóór of op ultimo April en zoo vervolgens maandelijks
in negen gelüke termünen.
In geen geval wordt vermindering van pachtschat toege-
staan, al mochten daartoe volgens de wet ook termen bestaan.
`Wanneer de pachters in de betaling van den pachtschat
g achterstallig zijn, waartoe het enkel tijdsverloop voldoende
‘ bewns zal zijn, kan de verpachter de pacht- overeenkomst
doen ontbinden en betaalt de achterstallige pachter min-
stens het bedrag van een jaar pacht, als schadevergoe-
_ · ding, met de achterstallige pachtpenningeu dadelijk op-
vorderbaar, zullende de verpachter alsdan desverkiezende
de padie in de pakhuizen van den pachter kunnen doen
in beslag nemen, ten einde daarop het verschuldigde voor
zooveel doenlük te verhalen.
ARTIKEL ACHTTIEN.
Aan de respectieve pachters worden elk voor zün pacht-
_ gebied op primo Mei achttien honderd vier en tachtig ten
i gebruike afgestaan: