HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 9

JPEG (Deze pagina), 610.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

"

... 9 ..
cijfers van commissien en provisien na 1845 weóligzf kun-
nen worden herzien? echter niet ter vermindering , die I
op alle manier slechts ten aanzien eener loetrekkelijke _
kleinigheid zou kunnen plaats hebben (natuurlijk tegen U
compensatie van nieuwe voordeelen). Maar waartoe dan
die herziening , tenzij ter verhooging der cijfers? en zulks
bij de 0m;007·wamcZeZy`ke verpligting van het Gouvernement
van de Ncelerlaml slechts door de Maatschappij te doen ver- `
koopen, ook na geáeele kwijting der schuld!
· En reszmzé, uitstel van betaling voor vijf en twintig I
jaar , mits geene tegenspoeden invallen of wanneer niet
de Maatschappij, van gezindheid veranderende , zich
zelve vroeger voldoe; rente ad vier percent, terwijl ook
zonder dat bezwaar, de schuld afgelost en in de behoefte
der Indische dienst geregeld voorzien kan worden; ver-
band op, en verpligte consignatie aan de Maatschappij,
van al de Indische lioofdprodueten ter drie dubbele
waarde van de schuld; instandhouding van een te gelijk
onregtvaardig en onverstandig stelsel van begunstiging
van eenigen ten koste van het algemeen , zoowel in het
Moederland als in de kolonie; ziedaar voor de Natie! ­~
Uitsluitende Agentuur voor eene lange reeks van jaren,
en verzekerde consignatien ten beloepe van vijftig Sa.
zestig Millioen Gulden ’s jaars, niet voorschot van slechts
één derde; interest ad vier percent, en rnagt van dade-
lijke invordering van het kapitaal, schier naar welgeval-
len bij elk wezentlijk of veorgewend gevaar ; hooge com-
missien en nog hoegere in vooruitzigt; ziedaar voor de
IIandel­Ixïaatsel1appi_j! lien ziet dat voor de laatste tot
hiertoe slechts sprake is van winsten, direct uit de be-
kend gewordene overeenkomst resulterende; hieronder
volgt een ·y0ccime/L van, voor de Maatschappij uit hare
I