HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 8

JPEG (Deze pagina), 735.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

..... 8 ._.
welke zachtere kwalificatie dan die van bezwarend en­
1"uizzeus kan men geven aan de bij Art. ll overeengeko-
_, mene Commissien en Provisien, ter verrigting van werk-
zaamheden, die in Indië even goed door de koloniale
ambtenaren, en hier te lande van wege het Departe-
ment van Kolonien konden worden verrigt, zonder noe-
menswaardige vermeerdering der thans bestaande kos-
ten van Personeel? (*) Waarom b. v. zou de Agent
van het Ministerie van Kolonien te Amsterdam , wiens
werkzaamheden zich thans waarschijnlijk grootendeels tot
de contröle bepalen , niet kunnen worden belast met het
entvangen en doen veilen der Gouvernements­Producten,
met het inkoopen en verzenden der voor Indië benoo-
digde goederen , met het uitbetalen van verlof­tractemen­
ten , pensioenen en delegatien, met het van de Munt in
ontvangst nemen en atschepen van spetie, enz? Men heeft
hoog 0) met de n00cZza,teZi`Meá¢Z dat de Handel­Maat-
¤ J ¤
echappij met al de genoemde verrigtingen belast blijve;
afdoende redenen zijn er echter nimmer voor aangevoerd,
zoodat men er wel toe gebragt wordt ten deze geheime
motieven te vooronderstellenl -- En wat Art. 12 be~
treft , heeft het niet het mir of de Maatschappij met den
Minister de spot drijft, als- overeenkomen dat de
(*) De Heer Joan Muller berekent in zijn boven aangehaald werk:
.,,De Nederlandsche Handel­Maatschappi_j getoetst aan het belang der
Natie," dat op deze wijze Twee en Twintig en een halve Tonne
Gouds ’s jaars voor het Rijk zou worden bespaard. Neemt nieu ech-
ter aan, dat de Restant­Schuld aan de Handel-liïaaxtscizappij, vol-
gens de bestaande overeenkomsten , bekrachtigd bij de W'et van IG
Julij 184,2, QStaatsblad, n". 22) , worde voldaan uit de op 1" Ja-
nuarij A. S. nog ongerealiseerde producten , en dat voortaan door
het Gouvernement op Java worde verkocht eene hoeveelheid Pro-
ducten , toereikend ter bestrijding der Indische belxoelte, dan een
de jaarlijksche bezuiniging tot Vijf en .l)C1`l·lg Tonnen G«>u­ls zijn
uit tc breiden, afgezien nog van de zoo ligt mogelijke besparing on
de Vracl1t­ en Assurantic­Penningen der naar Nederland te zenden
l‘red`u»:r.en_.